U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Rucphen: op naar 2030 > Zorgzame en zelfredzame gemeenschappen

Zorgzame en zelfredzame gemeenschappen

In 2025 is de transformatie van het sociaal domein afgerond en liggen de scores van onze kernen op sociaal-maatschappelijke indicatoren boven het landelijk gemiddelde

Wij hebben de ambitie dat alle inwoners op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat geldt voor alle kernen, al realiseren we ons dat het vertrekpunt per dorp verschillend is. De insteek is hierbij ‘van zorgen voor naar zorgen dat’. We hebben de ambitie om het sociaal domein te transformeren. We willen de manier van ondersteunen veranderen. We willen een omslag maken, waarbij we centraal stellen wat onze burgers zelf willen en kunnen. Om samen de beoogde vernieuwing te realiseren gaan we uit van een aantal leidende principes:

 • We gaan uit van de eigen kracht van onze burgers
 • We werken zoveel mogelijk vanuit de eigen regie van onze burgers.
 • We werken volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.
 • Wij ontzorgen en laten het normale leven leidend zijn. 
   

Onze inzet 

Wij zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, het bieden van zorg aan langdurig zieken of ouderen en het bieden van ondersteuning bij het vinden van werk. Wij spelen in het sociaal domein een actieve rol in het lokale en regionale veld.

Wij zetten met ons beleid voor het sociaal domein in op een toekomstbestendige sociale cohesie zodat burgers zoveel mogelijk in staat zijn zowel voor zichzelf als voor anderen te zorgen. Wij nemen zelf een faciliterende rol in waarmee we burgers ondersteunen, veelal in samenwerking met professionele partners. Deze transformatie van het sociaal domein vraagt eerst en vooral een cultuurverandering bij alle betrokken partijen, burgers, professionals en gemeente.

Onze aanpak kenmerkt zich door nieuwe samenwerkingsverbanden, innovatie en digitalisering en een laagdrempelige en gecoördineerde aanpak dicht bij de burger in wijk en buurt, met blijvende aandacht voor de kwetsbare groepen in onze gemeente. In het samenspel met inwoners en partners bewaken we, als regisseur, de kosten en de kwaliteit van de ondersteuning. Dit resulteert in een doorgaande zorglijn waarbij preventieve actie steeds onze voorkeur heeft.
 

Wat betekent dit concreet de komende jaren? 

 • De kernen bieden de ideale schaal om maatwerk te leveren, aan te sluiten bij wat mensen wél kunnen, de eigen kracht en het sociaal netwerk te betrekken en naast individuele voorzieningen ook algemene voorzieningen te ontwikkelen. De meer specialistische voorzieningen organiseren we omwille van efficiency en effectiviteit op regionaal niveau.
 • Lokaal regelen we:
  • de toegang: de toegang en toeleiding wordt dichtbij de inwoners georganiseerd en wordt ingebed in de lokale infrastructuur;
  •  preventie en signalering: het preventieve aanbod is algemeen toegankelijk, laagdrempelig en de bereikbaarheid is dichtbij (voorzieningen zoveel mogelijk dicht bij huis). Denk hierbij aan een consultatiebureaubezoek en vroegsignalering binnen wijknetwerken en vindplaatsen;
  • algemeen toegankelijke voorzieningen, zoals gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties, peuterspeelzalen, dagopvang voor ouderen, mantelzorgcafé e.d.;
  • maatwerkvoorzieningen: maatwerkvoorzieningen kunnen individueel en collectief verstrekt worden. Een gedeelte van deze collectieve voorzieningen worden lokaal georganiseerd wanneer er sprake is van niet-specialistische voorzieningen, zoals dagverzorging voor ouderen.
 • Bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid vermijden we of nemen we zoveel mogelijk drempels die het participeren belemmeren weg zodat mensen met een beperking op een laagdrempelige manier kunnen participeren.
 • Wij zetten in op een aantal (ver)nieuw(d)e mogelijkheden om mantelzorgers te ontlasten. De ervaringen en behoeften van mantelzorgers nemen we als vertrekpunt.
 • Zolang mogelijk thuis wonen is de maatschappelijke trend. Hiervoor is niet alleen een goed en bereikbaar zorgaanbod nodig, maar ook passende woningen. Er ligt een stevige opgave voor verzorgd / geschikt wonen. Bij bestaande woningen is het aan de huiseigenaren zelf om hier voorzieningen voor te treffen. In geval van nieuwbouw stellen we vooraf eisen.
 • De vergrijzing van de gemeente vraagt om constante verbetering en aanpassing van het zorgaanbod. Een goed zorgaanbod houdt in dat er een zorgcentrum, een dokter of wijkverpleging aanwezig is. Vooral in de kleinere dorpen met weinig tot geen (fysiek) zorgaanbod is maatwerk nodig. We stimuleren creatieve oplossingen en inzet van zorgpartners en inwoners.
 • Wij staan open voor creatieve ideeën en functiecombinaties, vooral ook in leegstaande panden. Wellicht ontstaan er zo nieuwe combinaties van bijvoorbeeld zorg en wonen en van recreatie en zorg. Initiatieven die bijdragen aan versterking van het groene karakter van de gemeente kunnen rekenen op onze interesse en ondersteuning.