U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Rucphen: op naar 2030 > Regionale samenwerking

Regionale samenwerking

In 2020 draagt regionale gemeentelijke samenwerking duurzaam bij aan onze uitvoeringskracht en het realiseren van onze ambities uit deze toekomstvisie

We hebben en sturen op voldoende bestuurskracht nu en in de toekomst. We streven naar optimale dienstverlening binnen de middelen die we daarvoor hebben, we werken efficiënt en effectief. We zijn voor burgers, bedrijven en instellingen herkenbaar en aanspreekbaar, we gaan uit van onze eigen kracht maar zijn en blijven realistisch over onze eigen mogelijkheden.

We zoeken bij de uitvoering van onze gemeentelijke taken naar logische en zoveel mogelijk congruente samenwerkingsverbanden. Bij samenwerking toetsen we steeds aan de 3 K's: Kwaliteit, Kosten en Kwetsbaarheid.

Onze inzet 

Schakelkracht is de kracht om te kunnen schakelen tussen verschillende niveaus en met verschillende partners afhankelijk van de vraagstelling. Rucphen stelt zich op als zelfbewust partner die schakelt tussen verschillende schaalniveaus, partners en gemeentelijke rollen. Het samenspel met onze professionele partners uit bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties vormt de kern van onze dienstverlening. Anderzijds gaan we uit van verregaande samenwerking met buurgemeenten. Wij willen op twee domeinen – zorgzame gemeenschappen en vrijetijdseconomie – een belangrijke functie vervullen in regionaal verband. Onze inzet is dat de omgeving ons blijft zien als een professionele en betrouwbare partner, die toegevoegde waarde levert.

Voor onze toekomstige regionale samenwerking kiezen we voor vaste partners in D6 verband. De D6 bestaan uit de gemeenten Etten Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Deze partners werken al samen bij de drie decentralisaties van het sociaal domein. Ook voor andere beleidsterreinen, en op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering zien wij de D6 gemeenten als logische toekomstige partners.  

Wat betekent dit concreet de komende jaren ?
 

  • Gelet op onze ambitie is onze samenwerkingsstrategie gericht op samenwerking waarbij we, vanuit een realistisch beeld van onze eigen kracht en vooruitlopend op verdere concretisering van vorm en structuur van de samenwerking, gericht de beste passende rol aannemen
  • Op het sociaal domein zijn we zodanig krachtig en goed georganiseerd dat we toegevoegde waarde leveren in de regionale samenwerking. Onze ervaring met de transitie laat zien dat we toegevoegde waarde kunnen leveren voor onze partners in de regio, op strategisch en operationeel niveau. Ook in de transformatie van het komende decennium willen we voorop blijven gaan in de regio.
  • De decentralisaties in het ruimtelijke domein (woningwet, huisvestingswet, omgevingswet) pakken we op in regionaal verband en met behulp van onze sturingsfilosofie van zelfsturing voor onze vijf kernen. Plan- en projectontwikkeling, vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en planmatig onderhoud en beheer van de openbare ruimte organiseren we in toenemende mate regionaal of in de markt. Ons grondbeleid is faciliterend. Dagelijks beheer van de woon- en leefomgeving organiseren we dichtbij de burger.
  • Economische ontwikkeling is op strategisch niveau belegd bij de Regio West-Brabant. De samenwerking is bedoeld voor strategische positionering, coördinatie, belangenbehartiging en lobby betreffende gezamenlijke strategische vraagstukken van de 19 gemeenten in de regio. Wij participeren in de gemeenschappelijke regeling. Onze partners uit het bedrijfsleven staan aan de lat wat betreft uitvoering. Voor ons speerpunt vrijetijdseconomie maken we een uitzondering: hierop organiseren we een stevige gemeentelijke rol en een prominente plek in de regionale samenwerking.
  • In verband met de bestaande disctrictsindeling van de politie, zetten we op het beleidsveld veiligheid en handhaving in op samenwerking binnen de zeven Markiezaat gemeenten. Daarbij gaat het dan over de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht (basisteam Bergen op zoom) en de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk en Rucphen (basisteam Roosendaal).