U bevindt zich hier: > Privacyverklaring

Privacyverklaring

De gemeente Rucphen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Hier heeft u ook recht op, dat is onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).De gemeente Rucphen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Hier heeft u ook recht op, dat is onder andere vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

Persoonsgegevens en doel gebruik
Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze wettelijke en publieke taken goed uit te kunnen voeren. Wanneer u bij de gemeente een verzoek indient voor bijvoorbeeld zorg, ondersteuning, schuldhulpverlening of andere diensten, hebben wij gegevens van u nodig. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld een aanvraag doet voor een vergunning om te bouwen. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden, die afgestemd zijn op onze taken en verplichtingen.

Binnen de gemeente Rucphen zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werkzaam. Persoonsgegevens die door boa’s in het kader van de opsporing van strafbare feiten worden verwerkt vallen niet onder de AVG, maar onder de Wpg. Persoonsgegevens die onder deze wet vallen noemen we politiegegevens.

Daar, waar in deze privacyverklaring wordt gesproken over de verwerking van persoonsgegevens, worden alle verwerkingen, dus zowel verwerkingen onder de AVG als de Wpg, bedoeld.

Wij vinden uw privacy belangrijk. In het algemeen privacybeleid is vastgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Bewaren van gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wat noodzakelijkheid is hangt af van de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens nodig hebben. Ook kan de termijn afhankelijk zijn van een wettelijke verplichting waar wij aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld voor archivering of statistiek. Bewaartermijnen worden bijgehouden in een register en zijn gebaseerd op de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020.

Delen met anderen
Om onze taken en verantwoordelijkheden goed uit te voeren werken wij samen met partners buiten onze gemeentelijke organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. In sommige gevallen worden hierbij persoonsgegevens gedeeld. Hierover wordt u geïnformeerd tenzij daar een wettelijke uitzondering voor is. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen maken we daarover schriftelijke afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Wanneer persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verstrekt, zal dit in overeenstemming gebeuren met de vereisten uit de wet, zoals het maken van passende afspraken over het niveau van de gegevensbescherming in dat land.

Uw rechten
U heeft het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht in bepaalde gevallen uw gegevens te laten verwijderen. Ook heeft u het recht de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze onjuist zijn of verwijderd moeten worden. Tot slot heeft u de mogelijkheid uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wilt u één of meerdere rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Als u geen gebruik wilt maken van het online formulier, kunt u persoonlijk op afspraak (gratis) langskomen bij onze gemeente om het verzoek te overhandigen. Bel voor een afspraak met ons via 0165-349500. Wij vragen u om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dit is noodzakelijk om uw identiteit op een zorgvuldige manier te kunnen vaststellen. Voor het indienen van het verzoek kunt u gebruikmaken van het formulier rechten van betrokkenen. Dit formulier kunt u downloaden, invullen en meenemen naar uw afspraak.

Wij zullen u binnen een maand na uw verzoek op de hoogte stellen over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. En nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Heeft u aanwijzingen van misbruik of heeft u vragen over de beveiliging van uw gegevens? Neem dan contact op met de Chief Information Security Officer (CISO) via privacy@rucphen.nl

Uw websitebezoek en cookies
Onze website gebruikt functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

In deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, of gegevens die herleidbaar zijn naar persoonlijke gegevens. Dit is dus geheel anoniem en heeft alleen als doel om onze website te verbeteren. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken leest u in onze cookieverklaring. Hier leest u ook meer over de opties voor het accepteren of uitzetten van cookies.

Cameratoezicht
In de gemeente wordt cameratoezicht gebruikt bij het handhaven van de openbare orde in de publieke ruimte. De gemeente is zich ervan bewust dat cameratoezicht een inbreuk kan zijn op uw privacy. Daarom maakt de gemeente ook heel zorgvuldige afwegingen over of, waar en hoe lang cameratoezicht wordt gebruikt. Dat gebeurt alleen als het nodig is voor het handhaven van de openbare orde. Dus in het belang van uw veiligheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van mobiele camera-apparatuur.

De Burgemeester wijst locaties aan waar cameratoezicht wordt ingezet en bepaalt voor hoe lang dat gebeurt. De gemeente maakt deze aanwijzingen op grond van artikel 151c Gemeentewet bekend en u kunt deze inzien op de website van de gemeente Rucphen en in de Rucphense Bode.

Bodycams
In Rucphen kunt u werknemers van de gemeente tegenkomen waaronder, toezichthouders en boa's die een bodycam dragen.

Dit is een kleine, draagbare camera die aan de voorzijde op bijvoorbeeld het uniform gedragen wordt. De bodycams worden gebruikt om te zorgen voor de veiligheid van de medewerker.

Er worden alleen opnames gemaakt als de medewerker vindt dat er een onveilige situatie ontstaat voor hem of zijn collega’s. Alle beelden worden veilig opgeslagen en toegang tot de beelden is beperkt tot medewerkers die daarvoor toestemming hebben.

Functionaris Gegevensbescherming
De gemeente Rucphen heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. Wilt u in contact komen met onze FG? Stuur dan een mail naar Privacy@Rucphen.nl.

Vragen of klachten
Heeft u een vraag, mededeling of klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Rucphen? Neem dan contact ons op via privacy@Rucphen.nl.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, passen wij regelmatig onze processen aan. Dit kunnen ook wijzigingen zijn in de wijze van het verwerken van persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te bekijken. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd.