U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Rucphen: op naar 2030 > Aantrekkelijk wonen

Aantrekkelijk wonen

In 2030 onderscheiden Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord en Zegge zich regionaal in woonaantrekkelijkheid

De kwaliteiten van Rucphen als woongemeente zijn:

 • het dorpse gemeenschapsgevoel
 • het kleinschalige groene karakter
 • de nabijheid van de bossen
 • het goede aanbod aan voorzieningen

Wij zijn de tuin voor onze eigen inwoners en de steden in de omgeving. Wij zijn tegelijk de groene long tussen het stedelijk gebied van Etten-Leur  en Roosendaal. Ons landschap is aantrekkelijk door de gevarieerdheid en de contrasten. Wij zijn daardoor aantrekkelijk voor wonen en vrijetijdsbesteding (Living  en Leisure).

Wij willen onze aantrekkingskracht versterken voor mensen die graag rustig landelijk willen wonen, maar wel dichtbij (groot)stedelijke voorzieningen en werk. Onze dorpen hebben allemaal een eigen karakter en het is er goed leven. De samenstelling van de bevolking is daarbij belangrijker dan aantallen. In 2030 willen we qua woonaantrekkelijkheid bovengemiddeld scoren in de regio.

Onze inzet 

Wij handelen vanuit de overtuiging dat de meeste inwoners goed in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun huidige en toekomstige woon- en leefsituatie. We zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van particulier en privaat initiatief, brengen partijen bij elkaar, maken  zo nodig prestatieafspraken en stemmen af met buurgemeenten en de provincie Noord-Brabant. Gericht stimuleren en faciliteren wij ontwikkelingen, zonder verantwoordelijkheden over te nemen.

Meegroeien met de samenleving is het uitgangspunt, evenals het inspelen op behoeften van de doelgroepen. Dit betekent een verschuiving in voorzieningen, bijvoorbeeld doordat de toenemende vergrijzing de vraag naar voorzieningen voor ouderen doet toenemen. Het leidt ook tot het samengaan of verdwijnen van verenigingen en het ontstaan van nieuwe. Dit is een continue beweging en laat zich moeilijk regisseren. Extra aandacht gaat uit naar de jongeren en ouderen, zowel qua voorzieningen- als woningaanbod. Het tegemoetkomen aan de behoeften van deze doelgroepen is van belang voor een evenwichtige bevolkingssamenstelling en vitale gemeenschappen.


Wat betekent dit concreet de komende jaren ?

 • Onze belangrijkste opgave is het verbeteren van de uitstraling van onze kernen. We laten deze weer meer onderdeel uitmaken van de landelijke omgeving door de relatie met het buitengebied te herstellen. We trekken het landschap en de natuur de kernen in zodat dit weer onderdeel uitmaakt van de dagelijkse woonomgeving. We doen dit door het terugbrengen van het groen: groene dooradering, een groen hart en groene randen:
 • St. Willebrord, Sprundel en Rucphen hebben een goed voorzieningenniveau en dit willen we graag zo houden. Wij gaan de centra aantrekkelijker maken door uitvoering van de centrumplannen met ruimte voor voorzieningen en wonen, bundeling van voorzieningen en nieuwe horeca en terrassen. Wij streven naar meer levendigheid in de kernen. Hiermee worden de kernen interessanter voor onze toekomst, namelijk onze jongeren en onze gasten.
 • Schijf en Zegge zijn aantrekkelijke kleine woonkernen, mede doordat deze hun relatie met het buitengebied nog hebben. Voor de meeste voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op de grotere kernen en buurgemeenten. Onze inzet is om in samenspraak met de bewoners in elk geval een ontmoetingsplaats te behouden.
 • We geven ontmoetingsplekken zoveel mogelijk in handen van onze inwoners. Belangrijk is dat zulke initiatieven een serieuze kans krijgen. Wij kunnen dit faciliteren door bij overdracht van gemeenschapshuizen of sportaccommodaties deze in goede staat over te dragen.
 • In ons woonbeleid ligt het accent op sociale huurwoningen voor de primaire doelgroep en dure huur- en goedkope koopwoningen voor starters en middeninkomens. Daarnaast moet (de diversiteit van) het aanbod voor senioren geschikte woningen worden vergroot. Plannen die bijdragen aan de vitaliteit van de kernen krijgen prioriteit in het woningbouwprogramma. Gezien de demografische ontwikkeling van de gemeente anticiperen we op langere termijn op het voorkomen van leegstand van woningen.
 • Zelf bouwen zit in onze genen; we stimuleren (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Aandachtspunten bij (zelf)realisatie zijn groene inpassing, duurzaamheid (isolatie/energie) en levensloopbestendigheid.
 • Wij zetten in op kwaliteitsverbetering van woningen en de openbare ruimte. De naoorlogse uitbreidingswijken krijgen hierbij extra aandacht. Daarnaast zijn in iedere kern nog mogelijkheden voor kwalitatieve afronding. Het accent verschuift van nieuwbouw naar het aanpassen van de bestaande woningen om deze toekomstbestendig te maken.
 • Vertrek van jongeren om zich elders te ontwikkelen is een autonome ontwikkeling. We gunnen onze jongeren deze leer- en levenservaring van harte en hopen dat een deel van hen zal terugkeren om zich opnieuw op hun geboortegrond te vestigen. We zetten in op goede koppelingen tussen het middelbaar onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente en op de ontwikkeling van sociale netwerken van oud-inwoners.
 • Het in stand houden van het voorzieningenaanbod vergt creatieve oplossingen, waarbij de hoofdrol niet langer per definitie bij ons ligt.
 • Tot slot is openbaar vervoer een punt van aandacht om onze voorzieningen goed bereikbaar te houden voor iedereen.