U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Rucphen: op naar 2030 > Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

In 2030 is de Binnentuin van Rucphen een internationaal vermaarde leisure hotspot met veel sportieve en recreatieve voorzieningen

Rucphen is strategisch gelegen tussen grootstedelijke gebieden – Rotterdam, Antwerpen, Brabantse stedenrij – in de dynamische economische regio West-Brabant. Actieve en innovatieve ondernemers bouwen verder aan bezoekersintensieve attracties in de vrijetijdseconomie, de gemeente biedt ruimte om te ondernemen in de Binnentuin.

In het buitengebied past kleinschalige recreatie met respect voor de groene omgeving. In de kernen stimuleren we de ‘economie van het wonen’ met ontwikkeling van lokaal verzorgende beroepen. Deze werkgelegenheid past in belangrijke mate bij het opleidingsniveau van onze beroepsbevolking en de sectoren waarin onze inwoners  actief zijn (handel, bouwnijverheid, vervoer). Het aantrekken van recreanten biedt als voordeel dat het draagvlak onder voorzieningen voor eigen inwoners wordt versterkt, bijvoorbeeld horeca, zwembaden en detailhandel. Zo draagt een sterke vrijetijdseconomie bij aan de leefbaarheid van onze dorpen.

Onze inzet 

Rucphen is aantrekkelijk en dat willen wij graag delen met recreanten en toeristen. Het inspelen op de steeds veranderende eisen van de recreant vergt voortdurende aandacht van ondernemers. Wij  stimuleren en faciliteren ondernemerschap. Initiatieven beoordelen we op hun maatschappelijke meerwaarde en de bijdrage aan de omgevingskwaliteit. Belemmeringen worden opgeruimd. Waar nodig nemen we zelf het initiatief, zoals in de Binnentuin. Ook hier is samenwerking onontbeerlijk, met het bedrijfsleven, maar ook met onderwijsinstellingen uit de regio waar innovatieve concepten kunnen worden ontwikkeld voor de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Promotie pakken we op in regionaal verband.  

Wat betekent dit concreet de komende jaren? 

  • We ontwikkelen samen met ondernemers de Binnentuin tot hotspot voor intensieve recreatie met een actief en sportief karakter, met internationale uitstraling.
  • We ronden de Nijverhei af en bieden bestaande ondernemers ruimte om te werken aan de continuïteit van hun bedrijf. Ondernemers die bijdragen aan de groene inpassing van hun bedrijf kunnen op extra ondersteuning rekenen.
  • We stimuleren kleinschalige lokaal verzorgende werkgelegenheid, gerelateerd aan het wonen en de vrijetijdseconomie. Eventuele belemmeringen in onze ruimtelijke plannen nemen we weg.
  • Gezien de ontwikkelingen in de detailhandel is een structurele opgave voor de komende jaren het vinden van een goede invulling voor leegstaande panden, zowel in particulier als maatschappelijk vastgoed. Versoepeling van regelgeving helpt hierbij, de nieuwe Omgevingswet biedt hiertoe mogelijkheden waarop we actief zullen anticiperen. Het inzetten op transformatiemogelijkheden van de particuliere woningvoorraad, levensloopbestendige woningen en kleinschalige woon-werkcombinaties biedt kansen.
  • Om grip te krijgen op het aanbod en de kansen maken we een quick scan van de aanwezige ruimte (aanbod, leegstand, beschikbare kavels) en worden enkele aansprekende ideeën geëtaleerd ter inspiratie. Daar waar leegstand een probleem dreigt te worden wordt in samenwerking met ondernemers gewerkt aan concrete oplossingen. Wij faciliteren met kennis, acquisitie, (toegang tot) investeerders of eigen budgetten.
  • We stimuleren de markt voor een snelle digitale ontsluiting van het hele grondgebied van de gemeente. Snel internet is geworden tot een basisbehoefte voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Niet alleen uit economisch oogpunt, maar ook vanwege de leefbaarheid. Internet brengt voorzieningen tot aan de deur en vervult ook een steeds belangrijkere sociale functie.