Bouwen, omgevingsvergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Vergunning nodig? Checken!

Op www.omgevingsloket.nl controleert u zelf of u een vergunning nodig heeft. Maar u kunt ook overleg aanvragen met één van onze medewerkers voor een persoonlijk advies. Bijvoorbeeld over de activiteit 'bouwen van een bouwwerk', als u:

 • een woning nieuw wilt bouwen;
 • een bestaande woning wil uitbreiden;
 • een schuur of schutting wil bouwen;
 • de functie van een gebouw wil wijzigen.

Vergunning check

Nieuwbouw mogelijkheden

Er is een verkenning/inrichtingsplan opgesteld voor het bouwen van een nieuwbouwwijk bij het dorp Rucphen: Plan Hofstede. De wijk komt ten zuiden van de Kade, tussen de Pierestraat en de Kerkstraat.

meer over Plan Hofstede

Bestemmingsplan

U kunt vooraf kijken of uw plannen voor bouw of verbouw in het bestemmingsplan past. Hierdoor kunt u van te voren een inschatting maken of er een afwijking nodig is voor de realisatie van het bouwplan.

Aanpak vergunningaanvraag

 1. Informele aanvraag
  Start uw informele aanvraag met een pre-advies bij welstand, een vooroverleg met deskundigen van de gemeente of een voorlopige beoordeling van uw schetsplan.
 2. Formele aanvraag
  De formele aanvraag doet u via www.omgevingsloket.nl .

Kosten

Tarief 2020
Verzoek schriftelijke verklaring

Voor een verzoek van de aanvrager voor een schriftelijke verklaring met een oordeel of een voorgenomen project (voor de activiteit bouwen / of strijdig gebruik) binnen een bestemmingsplan past, dan wel of voor dit project een omgevingsvergunning is vereist (of dat dit vergunningsvrij is) worden leges in rekening gebracht. De kosten voor een schriftelijke verklaring bedragen € 96,75. Deze kosten worden bij de leges van de formele aanvraag om omgevingsvergunning niet verrekend.

Voorlopige beoordeling schetsplan activiteit bouwen
Bij een voorlopige beoordeling schetsplan wordt beoordeeld of er in principe bezwaren bestaan tegen een schetsplan, met betrekking tot bestemmingsplantechnische en/of esthetische aspecten zoals opgenomen in onze Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019 (voorheen de welstandsnota).. De kosten voor en voorlopige beoordeling bedragen 25% van de leges zoals deze bij een formele aanvraag om omgevingsvergunning zouden worden vastgesteld. Indien er tevens een welstandsbeoordeling plaatsvindt, wordt hier een vast tarief van € 24,35 en de werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht. 
Uurloon: € 107,00 per uur per persoon.

Voor een gesprek met de welstandscommissie wordt hier een vast tarief van € 96,75 en de werkelijk gemaakte uren in rekening gebracht. 
Uurloon: € 107,00 per uur per persoon 

Pré-advies welstandscommissie activiteit bouwen
Bij een pré-advies van onze welstandscommissie wordt beoordeeld of er in principe bezwaren bestaan tegen dit plan, met betrekking tot esthetische aspecten zoals opgenomen in onze Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019 (voorheen de welstandsnota).. De kosten voor een pré-advies zijn de werkelijk gemaakte uren. 
Uurloon:€ 107,00 per uur per persoon. 
Deze kosten worden bij de leges van de formele aanvraag om omgevingsvergunning niet verrekend.

Aanvraag activiteit Bouw
een percentage van de bouwkosten met een minimum van € 168,10  
De bouwkostensom voor de berekening van de legeskosten omgevingsvergunning wordt berekend op grond van de "Eenheidsprijzenlijst bouwkosten bouwleges"

Eenheidsprijzenlijst bouwkosten bouwleges

Overige aanvragen (zonder activiteit Bouw)
Basistarief (reguliere procedure): € 228,80
Basistarief (uitgebreide procedure): € 615,80


Meerkosten afhankelijk van de werkzaamheden
Vraag persoonlijk advies over de legeskosten: 
mevrouw A. Luijkx, t. 0165-349500 of gemeente@rucphen.nl.

Toelichting

Behandeltermijn omgevingsvergunning

8-14 weken
Eenvoudige aanvragen als slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

26- 32 weken
Complexere aanvragen volgen een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Hoe lang geldig?

Een omgevingsvergunning voor bouwen blijft eigenlijk altijd geldig. Wel kan de gemeente de vergunning intrekken. Vanaf een jaar nadat u de vergunning heeft gekregen, zal de gemeente vragen hoe het met de bouw gaat. Bent u dan nog niet begonnen, dan gaan we kijken of de vergunning nog nodig is.

Vergunningsvrij bouwen

Een aantal bouwactiviteiten mag vergunningsvrij worden uitgevoerd, als de bouwactiviteit past binnen het bestemmingsplan. Beantwoord de vragen in de vergunningcheck om te zien, of u een vergunning nodig heeft.

Welstand

In de gemeente Rucphen gelden enkel welstandsregels voor rijksmonumenten, cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en Leisuregebied Binnentuin. Daarnaast kan de gemeente optreden tegen bouwsels die ‘in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand’. Hiervoor is een excessenregeling opgenomen. Het welstandsbeleid is opgenomen in de Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019.

De Welstandscommissie Rucphen toetst het bouwwerk of het mogelijk exces aan de redelijke eisen van welstand, zoals in de Woningwet en de Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019 is bepaald. Als u uw aanvraag wil bespreken met de welstandscommissie, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Voor informatie over de te behandelen plannen, tijdstip van behandeling of het maken van een afspraak met de welstandscommissie, dan kunt u contact opnemen via t. (0165) 349500.

Niet regelvrij

Vergunningvrij voor de activiteit bouwen betekent niet regelvrij! U heeft rekening te houden met de volgende zaken:

 1. Voorwaarden uit het Besluit omgevingsrecht
  In het Besluit omgevingsrecht (BOR) is vastgesteld aan welke regels u moet voldoen om zonder toestemming vooraf vergunningvrij te bouwen. 
 2. Eisen van het Bouwbesluit 2012
  Het gaat dan om de veiligheid en de technische eisen van een bouwwerk.
 3. Nota uiterlijk van bouwwerken Rucphen 2019
  De gemeente kan optreden tegen bouwsels die ‘in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand’. Meent u dat er sprake is van een exces, vraag de gemeente om advies via t. 0165-349500.  
 4. Burenrecht
  Er zijn grenzen aan de overlast van een verbouwing. Het advies is de buren over uw plannen te vertellen.

Overleg vergunningsvrij bouwen

Meerdere activiteiten binnen een plan

Slopen, bouwen, kappen en uitweg maken zijn allemaal activiteiten die binnen de omgevingsvergunning vallen. U kunt daardoor:

 • één omgevingsvergunning voor alle activiteiten ineens aanvragen 
 • gefaseerd aanvragen
  U vraagt een omgevingsvergunning gefaseerd aan door de activiteiten op te splitsen in deelprojecten en per project afzonderlijk een vergunningaanvraag in te dienen. Dit is handig als u eerst wilt weten of een bepaald onderdeel van uw project, zoals het vervangen van het kantoorpand door een woning, wel wordt toegestaan. Let op dat u de werkzaamheden pas mag uitvoeren als u op alle aanvragen een positieve beschikking hebt ontvangen.

Informele aanvraag

Verzoek schriftelijke verklaring
Voor een verzoek van de aanvrager voor een schriftelijke verklaring met een oordeel of een voorgenomen project (voor de activiteit bouwen / of strijdig gebruik) binnen een bestemmingsplan past, dan wel of voor dit project een omgevingsvergunning is vereist (of dat dit vergunningsvrij is) worden leges in rekening gebracht.  Deze kosten worden niet verrekend met een eventuele formele aanvraag.

Voorlopige beoordeling schetsplan
Bij een voorlopige beoordeling schetsplan wordt uw verzoek in concept getoetst aan de voorschriften van het bestemmingsplan en indien noodzakelijk voorgelegd aan de welstandscommissie Rucphen. Van beide beoordelingen wordt u op de hoogte gebracht. Bij een positieve beoordeling van uw verzoek kunt u overgaan tot het indienen van uw aanvraag omgevingsvergunning. Bij een voorlopige beoordeling schetsplan worden 25% van de totaalleges in rekening gebracht. Mocht er in het verlengde een formele aanvraag worden ingediend dan zal bij het in behandeling nemen van deze aanvraag de overige 75% in rekening worden gebracht mits de bouwkosten gelijk zijn gebleven.

Pre-advies welstand
Bij een pre-advies welstand wordt uw schetsplan voorgelegd aan de welstandscommissie Rucphen voor advies. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten staan vermeld op het aanvraag formulier voorlopige beoordeling schetsplan. Deze kosten worden niet verrekend met een eventuele formele aanvraag.

Bezwaar omgevingsvergunning

 • Het besluit op uw aanvraag wordt u toegestuurd en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar aantekenen.
 • Ook andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken. Zij kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van publicatie tegen het besluit bezwaar maken.
 • Het besluit is pas na de 6 weken onherroepelijk, tenzij er bezwaren zijn geuit op de verleende vergunning.