Bezwaarschrift indienen

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

U kunt bezwaar maken bij degene die het besluit heeft genomen. Bijvoorbeeld het College van Burgemeester en Wethouders. In het besluit van de gemeente staat altijd wie het besluit heeft genomen. 

Als u het niet eens bent met:

  • een besluit van de gemeente 
  • het niet of niet op tijd nemen van een beslissing waar u om gevraagd heeft  

Zet dit in uw bezwaarschrift:

  1. Uw naam en adres.
  2. De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven.
  3. Een kopie van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
  4. De reden van bezwaar.
  5. Ondertekening.

Het bezwaarschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

Toelichting

Opschorten / uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Voor de gemeentelijke belastingen kunt u in een afzonderlijk verzoek uitstel van betaling aanvragen. Dat doet u als u van mening bent dat de aanslag in zijn geheel ten onrechte is opgelegd.

Termijn 6 weken

U kunt een bezwaar maken tot zes weken na bekendmaking van het gemeentelijke besluit. Heeft u bezwaar gemaakt? Dan ontvangt u hiervan een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Uitspraak

De gemeente beslist binnen een bepaalde termijn. Dat is in de Algemene wet bestuursrecht geregeld. Bij bezwaren die betrekking hebben op gemeentelijke belastingen of WOZ-waarde is dat binnen het jaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen.

Beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u binnen zes weken beroep instellen. Bij de beslissing op uw bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.

Gerelateerde producten