Sloop: melding en omgevingsvergunning activiteit slopen

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Gaat u een bouwwerk slopen of asbest verwijderen? Dan heeft u of een omgevingsvergunning of een sloopmelding nodig. Het  Omgevingsloket Online  helpt u naar de juiste aanvraag.

Monumenten

Voor het slopen van een (onderdeel van) een beschermd monument heeft u altijd een omgevingsvergunning activiteit monument nodig.

Aanpak

  1. Checken
    Op basis van de vergunningcheck op het Omgevingsloket weet u of u een vergunning nodig heeft of dat u meldingsplichtig bent.
  2. Aanvraag/melding
    Na de vergunningcheck gaat u automatisch door naar ofwel de sloopmelding ofwel de vergunningaanvraag op het Omgevingsloket.
  3. Als u asbest verwijdert: asbest afvoeren

Vergunningcheck via Omgevingsloket

Kosten

Tarief 2020
Sloopmelding

gratis

Basistarief aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure)
€ 228,80
Meerkosten  
€ 193,50

Vraag persoonlijk advies over de legeskosten:
mevrouw A. Luijkx, t. 0165-349705 of gemeente@rucphen.nl.

Toelichting

Meer dan slopen

Mogelijk hebt u naast een sloopmelding of omgevingsvergunning activiteit slopen, ook andere toestemmingen binnen de omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor bouwen, als u een nieuw gebouw wilt oprichten op de plaats waar u gesloopt heeft, of als u een (gedeelte) van een monumentaal pand wilt slopen. Het omgevingsloket helpt u naar de juiste aanvraag.

Behandeltermijn omgevingsvergunning activiteit slopen

8-14 weken
Eenvoudige aanvragen als slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij acht weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Bezwaar omgevingsvergunning

  • Het besluit op uw aanvraag wordt u toegestuurd en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken. 
  • Ook andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken. Zij kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.
  • Het besluit is pas na de 6 weken onherroepelijk, tenzij er bezwaren zijn geuit op de verleende vergunning.

Sloopafval

Het ongesorteerd aanleveren van sloopmateriaal kost meer dan wanneer het gesorteerd wordt aangeleverd. Voer daarom het sloopafval met beleid af. Neem zo vroeg mogelijk contact op te nemen met de afdeling Gemeentewinkel voor afspraken over de afvoer van uw sloopafval.

Vervuiling melden

Sloopwerkzaamheden kunnen invloed hebben op het milieu, bijvoorbeeld door bodem- of grondwaterverontreiniging of het vrijkomen van schadelijke stoffen in het milieu. Stop onmiddellijk met de sloop als dit gebeurt en neem contact op met de gemeente. Wij beoordelen samen met de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en de Arbeidsinspectie de omvang van de verontreiniging en de wijze van sanering.