U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie Rucphen > Reglement van orde Rekenkamercommissie

Reglement van orde Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie Rucphen besluit:

 • gelet op de Verordening op de Rekenkamercommissie van de gemeente Rucphen vastgesteld
  bij raadsbesluit d.d. 26 maart 2014;
 • overwegende dat een reglement van orde noodzakelijk is voor haar werkzaamheden;
  het navolgende reglement van orde vast te stellen:

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit reglement wordt onder Rekenkamercommissie Rucphen de commissie verstaan, die is ingesteld bij besluit van de gemeenteraad op 25 februari 2015 en die onderzoeken verricht naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en beheer alsmede de raad daarover adviseert.

Artikel 2. Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris

 1. De voorzitter is belast met het leiden van de vergaderingen van de Rekenkamercommissie, het woordvoerderschap van de Rekenkamercommissie en is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de secretaris van de Rekenkamercommissie.
 2. De voorzitter kan een of meer van zijn taken mandateren aan de plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en eventuele onderzoeksmedewerker(s).
 3. De taken van de voorzitter worden bij diens ontstentenis waargenomen door de plaatsvervangend voorzitter.
 4. De secretaris draagt zorg voor agendaplanning, maakt van de vergaderingen van de Rekenkamercommissie (beknopte) verslagen (inclusief actielijst) en verzorgt de dossiervorming.

Artikel 3. Vergaderingen

 1. De Rekenkamercommissie vergadert ongeveer tien keer per jaar of zoveel meer of minder als nodig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden.
 2. De vergaderingen van de Rekenkamercommissie zijn niet openbaar.
 3. De agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de uitnodiging verzonden. Het uitgangspunt is dat de agenda minimaal vier dagen voorafgaand aan de vergadering verzonden wordt.
 4. Indien een lid verhinderd is voor een vergadering, doet hij/zij daarvan tijdig mededeling aan de voorzitter van de commissie.
 5. De besluiten worden zoveel mogelijk unaniem genomen . In het verslag wordt melding gemaakt van een minderheidsstandpunt, indien dat zich voordoet.

Artikel 4. Gedragscode

 1. In gevallen waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling kan optreden, zal het betreffende lid zich niet met het onderzoek bezighouden.
 2. Leden van de Rekenkamercommissie alsmede anderen, die meewerken aan of ingehuurd zijn voor uitvoering van onderzoek door de Rekenkamercommissie zijn gehouden aan geheimhouding over wat er in de vergaderingen besproken wordt en over de lopende onderzoeken.
 3. De leden zijn verplicht om nevenfuncties kenbaar te maken en te melden bij de commissie

Artikel 5. Nota van werkwijze

De Rekenkamercommissie stelt een nota van werkwijze vast waarin onder meer wordt beschreven: de wijze van totstandkoming van het onderzoeksprogramma, de criteria voor onderwerpselectie, de wijze van totstandkoming van een onderzoeksopzet, de presentatie van een onderzoeksresultaat en de communicatie omtrent deze onderwerpen.

Artikel 6.  Communicatie

 1. De onderzoeksrapporten zullen worden aangeboden aan de gemeenteraad, het college, de gemeentesecretaris en overige betrokkenen en worden geplaatst op de openbare website van de gemeente.
 2. De nota van werkwijze zal ter kennisneming worden aangeboden aan de gemeenteraad en het college.
 3. Alle relevante openbare informatie van de commissie zal toegankelijk worden gemaakt via de website van de gemeente met een link naar de
  Rekenkamercommissie.

Artikel 7. Nazorg en verantwoording

 1. De Rekenkamercommissie brengt een jaarverslag uit. Hierin geeft de Rekenkamercommissie weer welke onderzoeken zijn verricht, verantwoordt haar bestedingen in het betreffende jaar en rapporteert over de opvolging van de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen.
 2. Het jaarverslag wordt aangeboden aan de gemeenteraad, onder toezending van een afschrift aan het college van burgemeester en wethouders.


Aldus vastgesteld door de Rekenkamercommissie in haar vergadering van 8 april 2015