U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeenteraad > Contact met de gemeenteraad

Contact met de gemeenteraad

Een brief of mail sturen

Wanneer u iets wilt delen met de gemeenteraad, kunt u een brief of mail sturen. Deze komt in de eerstvolgende commissievergadering op de lijst ingekomen stukken. Welke commissie dit is, hangt af van het onderwerp dat u wilt aankaarten. Ingekomen stukken worden niet besproken tijdens de vergadering, tenzij een commissielid besluit het stuk te laten agenderen. Let op: alle ingekomen stukken worden gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem en zijn dus openbaar.

Inspreken tijdens een vergadering

Wilt u uw stem laten horen of invloed uitoefenen op de mening van de raad? Dan kunt u inspreken bij een raads- of commissievergadering. Aan het begin van de vergadering krijgt u dan maximaal vijf minuten de tijd om uw mening te geven over onderwerpen die op de agenda staan. Uw inspraakreactie weegt mee bij het advies van de commissie en/of het besluit van de gemeenteraad. Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, meld dit dan ten minste 48 uur voor het begin van de vergadering bij de griffie (zie hieronder).

Er zijn een aantal onderwerpen waarop u niet kunt komen inspreken. Spreekrecht in de raadsvergadering geldt niet voor:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of heeft open gestaan.
  • Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Onderwerpen waartegen een klacht ex. Artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.

Burgerinitiatief

Met een burgerinitiatief kunt u zelf onderwerpen op de politieke agenda plaatsen, waarna de gemeenteraad er een besluit over neemt. Inwoners van de gemeente Rucphen vanaf 16 jaar en overige belanghebbenden vanaf 18 jaar kunnen gebruik maken van dit middel. Burgerinitiatieven kunnen worden ingediend bij de griffie. Initiatieven moeten aan een aantal eisen voldoen:

  • Het plan moet serieus en concreet zijn.
  • Een burgerinitiatief mag niet gaan over gemeentelijk beleid.
  • Het initiatief moet gericht zijn op het algemeen belang.
  • Over het onderwerp mag de gemeenteraad in de laatste twee jaar niets besloten hebben. Dit kunt u nagaan in het raadsinformatiesysteem of navragen bij de griffie.
  • Het voorstel moet vergezeld zijn van ten minste 150 handtekeningen.

De griffie

Het sturen van een brief aan de gemeenteraad, aanmelden voor het spreekrecht verloopt via de griffie:

Postadres:
Postbus 9, 4715 ZG Rucphen, t.a.v. de griffie

Mailadres:
raadsgriffie@rucphen.nl

Telefoonnummer:
0165-349520