U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie Rucphen > Privacyverklaring Rekenkamercommissie Rucphen

Privacyverklaring Rekenkamercommissie Rucphen

1. Algemeen

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verwerken. De Rekenkamercommissie gemeente Rucphen (verder: RKC) verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. Daarom beschrijft de RKC graag waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

2. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

2.1 Onderzoeken

De RKC onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiervoor verwerken wij soms persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW- of uitkeringsgegevens) en soms bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld medische gegevens). Voorafgaand aan elk onderzoek wegen wij zorgvuldig af welke gegevens nodig zijn voor het onderzoek, zodat wij dit met zo min mogelijk gegevens kunnen uitvoeren.

Voor onze onderzoeken verwerken wij soms ook persoonsgegevens die wij bij de gemeente of bijvoorbeeld een gesubsidieerde instelling hebben opgevraagd. Zij zijn op grond van de gemeentewet verplicht deze gegevens aan de RKC te verstrekken en u daarover te informeren. Deze gegevens verwerken wij zonder u daarover nog afzonderlijk te informeren. De analyse van deze gegevens gebruiken wij in ons rapport. Uw persoonsgegevens zullen wij niet openbaar maken of met anderen delen.

Ook komt het voor dat wij u om persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld via een enquête, een interview of een groepsgesprek. Sporadisch kan het voorkomen dat wij u om bijzondere persoonsgegevens vragen (zoals medische gegevens) als wij bijvoorbeeld een onderzoek doen in het sociaal domein. Ook kan het voorkomen dat wij u toestemming vragen om een (deel) van uw gemeentelijk dossier, waarin bijzondere persoonsgegevens staan, te mogen onderzoeken. De (bijzondere) persoonsgegevens verzamelen wij pas als u daarmee expliciet akkoord bent gegaan. Ook voor deze persoonsgegevens geldt dat wij deze niet openbaar maken.
Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming nemen wij uw naam en functie op in ons rapport.

2.2 Onderzoekgerelateerde activiteiten

Evenementen en bijeenkomsten
De RKC organiseert soms evenementen en bijeenkomsten. Om personen te kunnen uitnodigen en welkom te heten, verwerken wij gegevens.

Contactinformatie
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van mensen die zich tot de RKC wenden met vragen en opmerkingen. Deze persoonsgegevens heeft u zelf bij ons achtergelaten. Het gaat daarbij om uw NAW-gegevens, (eventueel) telefoonnummer en emailadres.

Persberichten
De RKC stuurt soms persberichten. Om de media te kunnen benaderen vragen wij contactgegevens op bij de afdeling communicatie van de gemeente Rucphen en verwerken wij de verstrekte gegevens.

3. Beveiliging

De RKC neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met openbaarmaking van persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Rucphen.

4. Bewaartermijn

De RKC bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk verplicht is, om de doelen te realiseren waar uw gegevens voor zijn verzameld.

4.1 Bewaartermijn onderzoeken

Daar waar mogelijk anonimiseren wij persoonsgegevens al tijdens het onderzoek en anders kort na publicatie van het onderzoek, maar in ieder geval binnen één jaar na publicatie. In die gevallen waar anonimiseren niet mogelijk is, worden de persoonsgegevens na publicatie gewist.

Op grond van de archiefwet is de RKC verplicht sommige persoonsgegevens te archiveren. Zijn persoonsgegevens eenmaal permanent gearchiveerd, dan betekent het niet dat persoonsgegevens automatisch openbaar worden. De archivaris bepaalt welke persoonsgegevens wanneer mogen worden geraadpleegd.

4.2 Bewaartermijn bij onderzoekgerelateerde activiteiten

Voor toezending en publicatie van nieuwsberichten, persberichten en rapportages hanteren wij een contactenlijst. De persoonsgegevens van onze contacten blijven bewaard zolang de gegevens actueel en relevant zijn of tot het moment dat u te kennen heeft gegeven daar niet langer prijs op te stellen. Wij zullen u altijd om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken.

Na evenementen of bijeenkomsten verwijderen wij de persoonsgegevens van de deelnemers, tenzij expliciet is aangegeven dat wij de gegevens mogen hergebruiken.

5. Delen met anderen

De RKC verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een afspraak met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons (bijvoorbeeld een enquêtebureau) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De RKC blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Uw rechten

Als u uw gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld via een enquête, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de RKC (zie punt 8. contactgegevens) om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

7. Cookies

Informatie over de RKC maakt onderdeel uit van de website van de gemeente Rucphen. Voor meer informatie over het beheren van cookies, kunt u de cookieverklaring raadplegen.

8. Contactgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen heeft over deze privacyverklaring of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw vraag of klacht schriftelijk richten aan de voorzitter van de Rekenkamercommissie gemeente Rucphen, per adres Postbus 9, 4715 ZG Rucphen of via rekenkamercommissie@rucphen.nl.

Zorg ervoor dat uw klacht uw naam, (email)adres en telefoonnummer bevat, zodat wij contact met u kunnen opnemen, en zorg dat u aangeeft waar de klacht over gaat. Voorzie de klacht van een dagtekening. Wij zullen de ontvangst van uw klacht bevestigen en in behandeling nemen.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie november 2019