Samenscholingsverbod in en rondom het Processiepark St. Willebrord

Samenscholingsverbod in en rondom het Processiepark te St. Willebrord 2024

Van 12 juni tot 1 september 2024 geldt een samenscholingsverbod in het Processiepark in St. Willebrord. Jongeren van 10 t/m 20 jaar die met drie of meer personen samenkomen onder de gestelde voorwaarden kunnen een boete krijgen. Het verbod geldt voor het Processiepark inclusief de gehele Pastoor Bastiaansensingel en het gehele terrein van Centrum voor Wonen & Zorg Heidestede.

Politie, OM en gemeente werken nauw samen om de overlast verder te verminderen. Het samenscholingsverbod moet daaraan bijdragen.

Het samenscholingsverbod wordt strikt gecontroleerd op de volgende tijden:

 • Maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 05.00 uur.
 • Zaterdag en zondag de gehele dag en nacht.
 • Tijdens de zomervakantie (6 juli t/m 18 augustus 2024) de gehele dag en nacht.

Voorwaarden

Het is niet toegestaan om zich op te houden met drie of meer personen (leeftijd 10 t/m 20 jaar) die zich hinderlijk en/of intimiderend gedragen ten opzichte van anderen, zoals:

 • Dreigende/intimiderende/provocerende/agressieve houding richting anderen
 • Ophouden zonder kennelijk doel (bijvoorbeeld hangen in en rond het park)
 • Blokkeren doorgang(en)
 • Lastigvallen van anderen, zoals negatief aanspreken/joelen/schelden
 • Veroorzaken geluidsoverlast
 • Achterlaten afval
 • Plegen van vernielingen
 • Gooien met zaken of voorwerpen

Bekijk hier het complete aanwijzingsbesluit.

samenscholing-processiepark


Veel gestelde vragen over het samenscholingsverbod

Hieronder vindt u een lijst met veel gestelde vragen. U leest onder de vragen steeds het antwoord.  

Mogen kinderen nog wel samen buitenspelen tijdens het verbod?

Ja, kinderen mogen buitenspelen tijdens het verbod. Het samenscholingsverbod geldt voor samenscholing binnen het aangewezen gebied én wanneer sprake is van overlast. Zie voor meer informatie over overlast de vraag ‘Wat wordt gezien als overlast?’.

Wat wordt gezien als overlast?

Van hinderlijk en/of intimiderend gedrag is in elk geval sprake bij de volgende gedragingen en/of situaties:

 • De groep (of personen daarin) neemt een dreigende /intimiderende/provocerende/ agressieve houding aan naar passanten, bewoners, hulpdiensten, buitenengewoon opsporingsambtenaren of anderen die aanwezig zijn in het gebied;
 • De groep (of personen daarin) houdt zich zonder kennelijk doel op in de openbare ruimte;
 • De groep (of personen daarin) belemmert c.q. blokkeert de doorgang voor passanten, bewoners, hulpdiensten, buitenengewoon opsporingsambtenaren of anderen;
 • De groep (of personen daarin) valt passanten, bewoners, hulpdiensten, buitenengewoon opsporingsambtenaren of anderen lastig (schelden, negatief aanspreken/joelen);
 • De groep (of personen in de groep) belemmert de toegang tot winkels of andere voor publiek toegankelijke ruimten;
 • Het gedrag van (personen in) de groep doet vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- of softdrugs;
 • De groep (of personen daarin) is luidruchtig, of er wordt vanuit de groep harde muziek ten gehore gebracht, of wel er wordt geluidsoverlast veroorzaakt door brommers, scooters of soortgelijke voertuigen;
 • De groep (of personen daarin) gooit afval op straat of pleegt vernielingen aan gemeentelijk eigendommen (straatmeubilair, camera’s, borden, afvalbakken e.d.) en/of privé-eigendommen (gebouwen, auto’s e.d.);
 • De groep (of personen daarin) gooit (of dreigt met gooien) met zaken, zoals waterballonnen, stenen, eieren of soortgelijke voorwerpen richting passanten, bewoners, hulpdiensten, buitenengewoon opsporingsambtenaren of anderen.

Wie bepaalt wat overlast is?

De politie en boa’s bepalen of sprake is van overlast en welke oplossing het best passend is. Zij kunnen ervoor kiezen jongeren aan te spreken, weg te sturen en/of te beboeten.

Hoe vaak komen de politie en/of handhavers langs om te controleren?

De politie en boa’s willen de locatie meerdere keren per dag meenemen in de surveillance. De politie en boa’s treden op wanneer een overtreding wordt geconstateerd. Ook controleren zij op overtreding van het samenscholingsverbod wanneer buurtbewoners overlast melden.

Hoe hoog is de boete?

Voor overtreding van het samenscholingsverbod geldt dat de Officier van Justitie de hoogte van de bekeuring bepaalt.

Wanneer er sprake is van verzwarende omstandigheden zoals ernstige overlast of herhaaldelijk overtreden van het samenscholingsverbod kan de Officier van Justitie besluiten een hogere boete op te leggen.

Moeten de overtreders zich legitimeren?

Iedereen is in Nederland vanaf 14 jaar verplicht zijn of haar identiteitskaart bij zich te hebben. De politie of boa’s vragen aan jongeren om de identiteitskaart te laten zien wanneer het samenscholingsverbod wordt overtreden.

Wat gebeurt er als iemand vaker het verbod overtreedt?

Wanneer een jongere vaker het samenscholingsverbod overtreedt, bepaalt de Officier van Justitie wat daar de gevolgen van zijn. Het is aannemelijk dat de sanctie steeds zwaarder wordt.

Geldt het verbod ook personen die overlast veroorzaken maar ouder zijn dan 20 jaar?

Nee, het samenscholingsverbod richt zich uitsluitend op jongeren tot en met 20 jaar. Als na identificatie blijkt dat iemand ouder is dan 20 zal hij of zij worden aangesproken en weggestuurd.

Mogen kinderen nog wel  producten of diensten kopen tijdens het verbod (zoals het kopen van ijs of naar de kapper gaan)?

Ja, kinderen mogen producten of diensten kopen in het gebied tijdens het verbod. Het samenscholingsverbod geldt alleen wanneer sprake is van overlast binnen het gebied. Zie voor meer informatie over overlast de vraag ‘Wat wordt gezien als overlast?’.

Geldt het verbod ook tijdens de Kermis?

De kermis valt precies buiten het gebied waar het samenscholingsverbod geldt. 

Geldt het verbod ook voor jongeren die alleen of in een groep van twee personen overlast veroorzaken?

Nee, het samenscholingsverbod geldt vanaf 3 of meer personen. Uiteraard zullen jongeren die alleen of samen zijn bij overlast ook worden aangesproken en weggestuurd.

Kan het verbod worden verlengd of eerder worden opgeheven?

De burgemeester kan het samenscholingsverbod eerder op heffen of verlengen als dat nodig blijkt. Dat wordt bepaald in overleg met de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester. Het verbod geldt tot 1 september 2024, zodat onderzoek gedaan kan worden naar een blijvende manier om de overlast te verminderen.

Hoe kan ik overlast melden?

Overlast kunt u melden bij de gemeente door een melding te maken via Fixi.nl of de Fixi app. 

Let op: Als u nu overlast ervaart en directe actie nodig is, kunt u contact opnemen met de politie door te bellen naar 0900-8844. Meldingen bij de gemeente worden meegenomen in het bepalen van de mate van overlast en de blijvende aanpak. De gemeente neemt hierin ook de meldingen mee die bij de politie zijn gedaan.

Heeft dit samenscholingsverbod ook effect?

Na het instellen van het samenscholingsverbod in en rondom het processiepark op 12 juni 2024 hopen wij dat de overlastmeldingen zullen afnemen. Het lost natuurlijk niet alle problemen op, daarom wordt er naast het samenscholingsverbod ook steeds gekeken wat een passende blijvende aanpak is om overlast te voorkomen.

Op basis van welke regelgeving stelt de gemeente het samenscholingsverbod in?

Het verbod is onderdeel van de integrale jeugdaanpak van de gemeente, jongerenwerk, politie en het Openbaar Ministerie. De burgemeester maakt hiervoor gebruik van artikel 2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen 2024 (APV). Het niet naleven van het verbod is strafbaar gesteld in de artikel 6.1 van de APV. Ook op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht is het niet opvolgen van een bevel op grond van de APV strafbaar.

Publicatiedatum 12-6-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-9-2024