Aanwijzingsbesluit Samenscholingsverbod in en rondom het Processiepark te St. Willebrord 2024

Aanwijzingsbesluit Samenscholingsverbod in en rondom het Processiepark te St. Willebrord 2024

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE RUCPHEN,

Gelet op artikel 2:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen 2024, gehoord de lokale driehoek op 3 juni 2024, als bedoeld in artikel 13 van de Politiewet 2012,

Overwegende:

 • Dat de burgemeester op grond van artikel 172 van de Gemeentewet verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en in dat kader bevelen en aanwijzingen kan geven en zich daarbij laat bedienen door de onder zijn gezag staande politie.
 • Dat artikel 2:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen 2024 de mogelijkheid biedt om een samenscholingsverbod in te stellen;
 • Dat daarmee effectief kan worden opgetreden tegen verstoring van de openbare orde, nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat of anderszins veroorzaakte hinder van door een groep veroorzaakte overlast;

BESLUIT:

tot het afkondigen van een samenscholingsverbod tot en met 1 september 2024.

Aanleiding

De afgelopen maanden zijn bij de gemeente en de politie tientallen meldingen binnengekomen over overlast door (groepen) jeugd in en rond het Processiepark in St. Willebrord. Daarnaast hebben meerdere incidenten plaatsgevonden in het Processiepark. De overlast kenmerkt zich door het afsteken van vuurwerk, vandalisme, het gooien van waterballonen (waarvan sommige gevuld waren met steentjes), het achterlaten van afval, het rondrijden op scooters en fatbikes, diefstal, drugshandel en het provocerend en intimiderend aanspreken van passanten. Op 12 mei 2024 is een mondeling conflict tussen een passant en een groep jeugd geëscaleerd in een openlijke geweldpleging van een 73-jarige man met letsel als gevolg.

De problematiek is hardnekkig en speelt al langere tijd. Een breed pakket aan maatregelen is dan ook ingezet om de overlast een halt toe te roepen. Naast de inzet van preventieve maatregelen (o.a. inzet van het jongerenwerk, extra surveillance en openbare orde-cameratoezicht) en repressieve maatregelen (o.a. bekeuringen, doorverwijzingen naar HALT en/of STOP-gesprekken vanuit de politie) worden overlastgevende personen doorlopend in beeld gebracht en mogelijkheden van inzet van hulpverlening onderzocht waar nodig. Vanuit de integrale jeugdaanpak van de gemeente wordt dit pakket aan maatregelen gecoördineerd.

De huidige aanpak heeft tot op heden niet het gewenste doel bereikt. Daarom acht de burgemeester het noodzakelijk om over te gaan tot een samenscholingsverbod als verzwarend middel. Het samenscholingsverbod dient ter ondersteuning van de reeds ingezette (preventieve) maatregelen.

Op basis van het samenscholingsverbod in artikel 2.1 van de APV van de gemeente Rucphen is de politie te allen tijde bevoegd op te treden tegen ongewenste samenscholing, en is een ieder verplicht om een daartoe strekkend bevel van de politieambtenaar op te volgen. Dit besluit geeft aanwijzingen aan de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren om dit verbod te handhaven.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit aanwijzingsbesluit wordt onder ’samenscholing’ verstaan: het groepsgewijs bij elkaar komen van 3 of meer jeugdigen en/of jongvolwassenen in de leeftijd van 10 tot en met 20 jaar.

Er wordt gehandhaafd wanneer er sprake is van samenscholing binnen het aangewezen gebied én wanneer sprake is van een (dreigende) verstoring van de openbare orde.

Het enkel onderdeel uitmaken van een groep is voldoende om aan te nemen dat degene een bijdrage levert of heeft geleverd aan de dreiging die van de groep uitgaat. Hierbij kan onder meer het eerder vertoonde gedrag van (bij de groep) betrokken personen, als blijkend uit politiegegevens, worden meegenomen in het oordeel of er sprake is geweest van een aantoonbare (dreigende) verstoring van de openbare orde.

Niet vereist is dat degene zelf een dreigende houding heeft aangenomen, kwade bedoelingen heeft gehad, of bedreigend is overgekomen.

Artikel 2 Doelstelling

Middels dit besluit worden aanwijzingen gegeven aan de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren voor het handhaven van het samenscholingsverbod, zodat overlast (preventief) kan worden voorkomen.

Artikel 3 Geldigheidsduur

Het samenscholingsverbod gaat in vanaf 12 juni 2024 en geldt tot 1 september 2024 en kan – indien gewenst en akkoord bevonden in de driehoek - worden verlengd. Het verbod zal strikt worden gehandhaafd tijdens de volgende tijden:

 • Maandag t/m vrijdag van 15:00 uur tot 07:00 uur.
 • Zaterdag en zondag de gehele dag en nacht.
 • Tijdens de zomervakantie (6 juli t/m 18 augustus 2024) de gehele dag en nacht.

Artikel 4 Aanwijzing gebied

Als gebied waar het niet is toegestaan zich op te houden met drie personen of meer wordt aangewezen:

 1. Het Processiepark inclusief de gehele Pastoor Bastiaansensingel te St. Willebrord;
 2. De binnenplaats / onderdoorgang / overkapping van het verzorgingstehuis Heidestede grenzend aan het Processiepark aan de Dorpsstraat 123 te St. Willebrord en;

Bovenstaande gebieden zijn aangewezen op de kaart, zoals aangegeven met rode belijning in Bijlage 1. Deze kaart maakt integraal onderdeel uit van dit besluit.

Artikel 5 Voorwaarden samenscholingsverbod

Handhaving van het verbod wordt beperkt tot een groep van drie of meer personen, die zich hinderlijk en/of intimiderend gedragen ten opzichte van anderen die zich in dat gebied bevinden, zoals bewoners, passanten, hulpdiensten of andere aanwezigen.

Van hinderlijk en/of intimiderend gedrag is in elk geval sprake bij de volgende gedragingen en/of situaties:

 • De groep (of personen daarin) neemt een dreigende /intimiderende/provocerende/ agressieve houding aan naar passanten, bewoners, hulpdiensten, buitenengewoon opsporingsambtenaren of anderen die aanwezig zijn in het gebied;
 • De groep (of personen daarin) houdt zich zonder kennelijk doel op in de openbare ruimte;
 • De groep (of personen daarin) belemmert c.q. blokkeert de doorgang voor passanten, bewoners, hulpdiensten, buitenengewoon opsporingsambtenaren of anderen;
 • De groep (of personen daarin) valt passanten, bewoners, hulpdiensten, buitenengewoon opsporingsambtenaren of anderen lastig (schelden, negatief aanspreken/joelen);
 • De groep (of personen in de groep) belemmert de toegang tot winkels of andere voor publiek toegankelijke ruimten;
 • Het gedrag van (personen in) de groep doet vermoeden dat in of vanuit de groep wordt gehandeld in hard- of softdrugs;
 • De groep (of personen daarin) is luidruchtig, of er wordt vanuit de groep harde muziek ten gehore gebracht, of wel er wordt geluidsoverlast veroorzaakt door brommers, scooters of soortgelijke voertuigen;
 • De groep (of personen daarin) gooit afval op straat of pleegt vernielingen aan gemeentelijk eigendommen (straatmeubilair, camera’s, borden, afvalbakken e.d.) en/of privé-eigendommen (gebouwen, auto’s e.d.);
 • De groep (of personen daarin) gooit (of dreigt met gooien) met zaken, zoals waterballonnen, stenen, eieren of soortgelijke voorwerpen richting passanten, bewoners, hulpdiensten, buitenengewoon opsporingsambtenaren of anderen.

Overtreding van het samenscholingsverbod is strafbaar gesteld in artikel 6.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rucphen 2024.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 12 juni 2024.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: "Aanwijzingsbesluit Samenscholingsverbod in en rondom het Processiepark te St. Willebrord 2024".

Aldus vastgesteld op 12 juni 2024

De burgemeester

M. van der Meer Mohr

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, Postbus 9 4715 ZG Rucphen. Vermeld in dit bezwaarschrift uw naam en adres,

de datum van indiening, een uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet

eens bent met het besluit en uw handtekening.

Ook kunnen belanghebbenden, indien er een spoedeisend belang is, een verzoek om voorlopige

voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Let op! Aan de indiening van een verzoekschrift zijn kosten verbonden.

Borden-samenscholingsverbod2.0

Publicatiedatum 12-6-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-9-2024