Koop lokaal

En help onze ondernemers

Het coronavirus beheerst ons leven al een jaar. Het zet het leven van ons allemaal op zijn kop.
Dit geldt zeker voor onze ondernemers. Van de één op de andere dag moest hun zaak sluiten, mochten zij beperkt open voor afhalen of bezorgen en moesten medewerkers vanuit huis gaan werken. Voor veel ondernemers betekent dit naast organisatorische problemen ook een (aanzienlijke) terugval in de inkomsten.

Hoewel voor winkels vanaf deze week iets meer mogelijk is via winkelen op afspraak en contactberoepen weer aan de slag mogen, blijft de horeca nog gesloten. Bij veel ondernemers staat het water aan de lippen. Deze tijd vraagt om veerkracht en doorzettingsvermogen.
De markt verandert en de ruimte om daarop in te spelen is beperkt.

Als gemeentebestuur begrijpen we deze problemen. We doen ons uiterste best daarin mee te denken. Vanuit het Rijk zijn er verschillende regelingen en tegemoetkomingen die kunnen helpen het hoofd boven water te houden. Ze staan bij elkaar op de website van Werkplein Hart van West-Brabant, www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl
Op de website van onze gemeente verwijzen we hiernaar toe.

Ook u als inwoner kunt onze lokale ondernemers helpen deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen. Doe uw aankopen bijvoorbeeld zoveel mogelijk bij lokale ondernemers. Dat kan ook online of via bezorging aan huis. Restaurants zijn open voor afhalen en bezorgen. Bestel ook bij hen eens een lekkere maaltijd of borrelhap. Alle kleine beetjes helpen.

Onze ondernemers zorgen er ook voor dat we leefbare kernen houden met voldoende voorzieningen.
Onze ondernemers zijn van enorme waarde voor ons allemaal. Het zijn mensen met durf en doorzettingsvermogen, creativiteit en innovatiekracht. Daardoor leveren zij een grote bijdrage aan economie en maatschappij. Juist in deze moeilijke tijd verdienen zij dan ook onze grote steun en waardering. Koop daarom lokaal.


Burgmeester Marjolein van der Meer Mohr

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Bezwaar verleende, ingetrokken of geweigerde omgevingsvergunning (reguliere)

Tegen een verleende, ingetrokken of geweigerde vergunning kunt u tot 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.

Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning wordt van kracht nadat de bezwarentermijn is verstreken. Zes weken na het verlenen van de vergunning is deze onherroepelijk, als er geen bezwaren tegen zijn ingediend.

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze mensen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Beroep verleende omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tegen de beschikking kunt u tot 6 weken na deze bekendmaking beroep instellen als:

  • u eerder een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp beschikking.
  • u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

Daarnaast kunnen adviseurs beroep instellen, als zij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 48800 PA te Breda. Let op: ook als u beroep instelt, blijft de verleende vergunning gelden. Wilt u dat de vergunning niet geldt tijdens uw beroepsprocedure? Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Meer informatie over de beroepsprocedure en de eventuele bijkomende kosten vindt u op de gemeentelijke website.

Publicatiedatum 8-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 8-4-2022