Roosendaalseweg 33, St. Willebrord

Intrekken omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op verzoek, de vergunning in te trekken voor:

Naam: Rokx  Agri
Adres: Roosendaalsebaan 33 St. Willebrord

Projectomschrijving

Intrekken omgevingsvergunning (Obm) voor de veehouderij, omdat de inrichting gebruikt gaat worden als saner¡ngslocatie in het kader van het extern salderen onder de Wet natuurbescherming.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Bezwaar verleende, ingetrokken of geweigerde omgevingsvergunning (reguliere)

Tegen een verleende, ingetrokken of geweigerde vergunning kunt u tot 6 weken na de verzenddatum bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften adviseert het college in de besluitvorming rond uw bezwaar.

Een ingediend bezwaar heeft geen schorsende werking. De vergunning wordt van kracht nadat de bezwarentermijn is verstreken. Zes weken na het verlenen van de vergunning is deze onherroepelijk, als er geen bezwaren tegen zijn ingediend.

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze mensen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

 

Publicatiedatum 3-8-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 14-9-2022