Irenestraat 39, St. Willebrord

het verbouwen en uitbreiden van de woning

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verleend uitgebreid, Irenestraat 39 te St. Willebrord

Kenmerk: UV20210220

  • Locatie: Irenestraat 39 te St. Willebrord
  • Projectomschrijving: het verbouwen en uitbreiden van de woning
  • Activiteit(en):  bouwen en strijdig gebruik

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 augustus 2022 ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. De beroepstermijn van 6 weken vangt aan op 19 augustus 2022. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien op het gemeentehuis.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Beroep verleende omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tegen de beschikking kunt u tot 6 weken na deze bekendmaking beroep instellen als:

  • u eerder een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp beschikking.
  • u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

Daarnaast kunnen adviseurs beroep instellen, als zij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 48800 PA te Breda. Let op: ook als u beroep instelt, blijft de verleende vergunning gelden. Wilt u dat de vergunning niet geldt tijdens uw beroepsprocedure? Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Meer informatie over de beroepsprocedure en de eventuele bijkomende kosten vindt u op de gemeentelijke website.

 

Publicatiedatum 17-8-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-9-2022