Schijfsebaan 5, Schijf

het bouwen van een veldschuur op de bestaande sleufsilo

Omgevingsvergunning

Kennisgeving terinzagelegging

Verleende Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Schijfsebaan 5 te Schijf

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend

Voor              : het bouwen van een veldschuur op de bestaande sleufsilo
Activiteit(en)    : Afwijken bestemmingsplan en bouwen
Locatie             : Schijfsebaan 5 te Schijf

Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen zijn geen zienswijzen ingediend.

De verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor het bouwen van een veldschuur op de bestaande sleufsilo aan de Schijfsebaan 5 te Schijf liggen met ingang van 21 juli 2022 ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. De beroepstermijn van 6 weken vangt aan op 21 juli 2022. De verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 08:00 tot 12:00 en woensdag van 08:00 tot 20:00.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  1. Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
  2. De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.
  3. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. 

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Beroep verleende omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tegen de beschikking kunt u tot 6 weken na deze bekendmaking beroep instellen als:

  • u eerder een zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerp beschikking.
  • u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest een zienswijze in te dienen

Daarnaast kunnen adviseurs beroep instellen, als zij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.

Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Breda, Postbus 90006, 48800 PA te Breda. Let op: ook als u beroep instelt, blijft de verleende vergunning gelden. Wilt u dat de vergunning niet geldt tijdens uw beroepsprocedure? Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dat doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Meer informatie over de beroepsprocedure en de eventuele bijkomende kosten vindt u op de gemeentelijke website.

 

Publicatiedatum 20-7-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-9-2022