Evenementenvergunning aanvragen

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Als u een evenement wilt organiseren op een plaats die toegankelijk is voor het publiek, kunt u een evenementenvergunning nodig hebben. Soms is een melding voldoende.  

Melden

Als u voldoet aan onderstaande voorwaarden, kunt u volstaan met een melding.

 • het evenement plaatsvindt in de open lucht of in een gebouw waarvoor een gebruiksvergunning is afgegeven;
 • voor het evenement geen verkeersmaatregelen nodig zijn, anders dan het onttrekken van parkeerplaatsen of het afsluiten van (woon-)straten zonder ontsluitende functie of functie ten behoeve van lijndiensten van het openbaar vervoer;
 • de wegafsluiting, bedoeld als hierboven, is niet langer dan 40 meter en zich binnen deze afsluiting geen kwetsbare objecten bevinden;
 • het evenement geen belemmering vormt voor de hulpdiensten. Dit betekent dat er een vrije rijloper moet zijn die minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog is, dat objecten tot op 40 meter te benaderen moeten zijn en dat aanwezige brandkranen bereikbaar zijn;
 • er een mogelijkheid bestaat om in de omgeving van het evenement een opstelplaats voor de hulpdiensten te creëren;
 • het aantal aanwezigen op piekmomenten niet meer dan 250 personen bedraagt;
 • het evenement op vrijdag en zaterdag tot maximaal 01:30 uur duurt en op andere dagen tot maximaal 24.00 uur;
 • het evenement geen onevenredige (overmatige) geluidsoverlast veroorzaakt voor omwonenden. Onevenredige geluidsoverlast wordt geacht aanwezig te zijn indien de maximale gevelbelasting van omliggende woningen tussen 07.00 uur en 19.00 uur hoger is dan 80 dB(A), tussen 19.00 uur en 23.00 uur hoger is dan 75 dB(A) en tussen 23.00 en 00.30 uur hoger is dan 70 dB(A);
 • er een feesttent wordt geplaatst waarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, mits daarvoor een gebruiksvergunning is verleend;
 • er kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m² per object;
 • er een podium wordt geplaatst die niet hoger is dan 1 meter;
 • er tijdens het evenement geen vuurwerk wordt afgestoken of open vuur wordt gestookt;
 • er tijdens het evenement een organisator aanwezig is;
 • de organisator binnen 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Vergunning

Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden voor een melding, dan heeft u een vergunning nodig. Heeft uw evenement een terugkerend karakter, dan komt u wellicht in aanmerking voor een meerjarenvergunning (zie toelichting).

Melden of vergunning aanvragen

Kosten

2020

 • Meldingsplichtige evenementen: Geen kosten
  Kleine evenementen: Geen kosten
 • Grotere evenementen: Hieronder vallen evenementen zoals omschreven in de nota evenementen en festiviteiten gemeente Rucphen. Voor deze evenementen gelden onderstaande tarieven.
  • Vergunning: € 411,95
   Wijziging verleende vergunning: Voor het op verzoek wijzigen van de verleende vergunning bedraagt het tarief 50% van het hierboven vermelde tarief.
  • Meerjarige vergunning: € 411,95 + € 137,30 (voor elk opvolgend jaar) Een meerjarige vergunning kan voor maximaal vijf jaar worden verleend.
   Wijziging verleende meerjarige vergunning: Voor het op verzoek wijzigen van de verleende meerjarige vergunning bedraagt het tarief 50% van het hierboven vermelde tarief, met dien verstande dat bij de berekening wordt uitgegaan van de resterende looptijd van de verleende meerjarige vergunning.  

Toelichting

Categorie indeling evenementen

In de nota evenementen en festiviteiten gemeente Rucphen wordt een onderscheidt gemaakt tussen kleine en grotere evenementen. Via deze onderverdeling is op een uniforme wijze bepaald welke invloed een evenement op de omgeving heeft. Hierbij spelen de onderstaande aspecten een rol:

 • het beslag dat het evenement legt op ruimte, tijd en hulpdiensten
 • de geplande datum van het evenement
 • het aantal bezoekers, respectievelijk deelnemers, dat u verwacht
 • het woonleefklimaat (bijvoorbeeld: veroorzaakt het evenement onevenredig veel overlast voor omwonenden)
 • of de aard van het evenement past bij het karakter of de bestemming van de locatie
 • of er gevaar bestaat voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid (waaronder brandveiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden)
 • of het evenement het verkeer belemmert
 • de diverse voorzieningen die u treft voor onder andere sanitair, afval, verkeer, EHBO en vluchtroutes voor het publiek
 • of er gevaar bestaat voor verontreiniging, beschadiging van de groenvoorzieningen of van voorziening van openbaar nut
 • of de organisator voldoende garantie biedt voor een goed verloop van het evenement en voor het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van schade aan het milieu

Meerjarenvergunning

Een evenement kan voor een meerjarige vergunning in aanmerking komen, indien het voldoet aan de volgende criteria:

 • tenminste twee jaren achtereenvolgens in exact dezelfde opzet is georganiseerd;
 • waarvoor eenzelfde vergunning is verleend;
 • waarbij in de voorgaande jaren geen overtredingen of noemenswaardige klachten zijn geweest als gevolg van het evenement;
 • waarbij de risico’s voor de omgeving gering zijn, in die zin dat de aan het evenement verbonden risico’s geen ontoelaatbare schade mogen toebrengen aan de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en/of de bescherming van het milieu.

Als voor een evenement een meerjarige vergunning wordt verleend, moet de organisator van het evenement wel elk jaar melden of het evenement daadwerkelijk wordt georganiseerd. Deze melding is nodig, omdat de hulpdiensten mede hierop de benodigde capaciteit bepalen. Organisaties moeten bij de melding tegelijk eventuele administratieve wijzigingen doorgeven.

Vergunning weigeren

De vergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van:

 • de openbare orde
 • het voorkómen of beperken van overlast
 • de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen
 • de zedelijkheid of gezondheid
 • de bescherming van het milieu

Overige ontheffingen of vergunningen

In enkele gevallen kan het zijn dat voor enkele bijkomende activiteiten een vergunning of ontheffing nodig is. Bijvoorbeeld het tegen betaling verstrekken van alcoholische drank, het ten gehore brengen van muziek waarbij overlast kan optreden en het gebruik van een tent door meer dan 50 personen (tijdelijke gebruiksvergunning). De gemeente houdt hier rekening mee bij de behandeling van uw aanvraag.

Beslistermijn

Evenementenvergunning: 8-16 weken
De beslistermijn voor een evenementenvergunning en melding bedraagt 8 weken en kan bij complexe aanvragen worden verlengd met nog eens acht weken. Deze tijd is onder andere nodig voor beoordeling en afstemming met politie en de brandweer. Zorg er daarom voor dat u tijdig uw evenementenvergunning aanvraagt. Naarmate een evenement groter is, is het van belang om ruim van te voren uw aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat ze voldoende personeel beschikbaar hebben. Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag en het inwinnen van adviezen.

Melding klein evenement: 10 werkdagen
De burgemeester kan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van het evenement te verbieden, als dit in het kader van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu noodzakelijk is.

Verkeersregelaars

In sommige gevallen worden voor de regeling van het verkeer rondom een evenement verkeersregelaars verplicht gesteld. Voor meer informatie ga naar verkeersregelaar bij evenement.

Bezwaar

 • Het besluit op uw aanvraag wordt u toegestuurd en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar aantekenen.
 • Ook andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken. Zij kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken.

Regels en informatie

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnmenen met Bram van Huijgevoort 0165-349766 of Jorina de Regt 0165-349704.