Evenementenvergunning aanvragen

Aanvragen

Voor : ondernemer, particulier

Als u een evenement wilt organiseren op een plaats die toegankelijk is voor het publiek, kunt u een evenementenvergunning nodig hebben. Soms is een melding voldoende. 

 

Melden of vergunning aanvragen

Melden

Als u voldoet aan onderstaande voorwaarden, kunt u volstaan met een melding.

 • het evenement plaatsvindt in de open lucht of in een gebouw waarvoor een gebruiksvergunning is afgegeven;
 • voor het evenement geen verkeersmaatregelen nodig zijn, anders dan het onttrekken van parkeerplaatsen of het afsluiten van (woon-)straten zonder ontsluitende functie of functie ten behoeve van lijndiensten van het openbaar vervoer;
 • de wegafsluiting, bedoeld als hierboven, is niet langer dan 40 meter en zich binnen deze afsluiting geen kwetsbare objecten bevinden;
 • het evenement geen belemmering vormt voor de hulpdiensten. Dit betekent dat er een vrije rijloper moet zijn die minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog is, dat objecten tot op 40 meter te benaderen moeten zijn en dat aanwezige brandkranen bereikbaar zijn;
 • er een mogelijkheid bestaat om in de omgeving van het evenement een opstelplaats voor de hulpdiensten te creëren;
 • het aantal aanwezigen op piekmomenten niet meer dan 250 personen bedraagt;
 • het evenement op vrijdag en zaterdag tot maximaal 01:30 uur duurt en op andere dagen tot maximaal 24.00 uur;
 • het evenement geen onevenredige (overmatige) geluidsoverlast veroorzaakt voor omwonenden. Onevenredige geluidsoverlast wordt geacht aanwezig te zijn indien de maximale gevelbelasting van omliggende woningen tussen 07.00 uur en 19.00 uur hoger is dan 80 dB(A), tussen 19.00 uur en 23.00 uur hoger is dan 75 dB(A) en tussen 23.00 en 00.30 uur hoger is dan 70 dB(A);
 • er een feesttent wordt geplaatst waarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, mits daarvoor een gebruiksvergunning is verleend;
 • er kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m² per object;
 • er een podium wordt geplaatst die niet hoger is dan 1 meter;
 • er tijdens het evenement geen vuurwerk wordt afgestoken of open vuur wordt gestookt;
 • er tijdens het evenement een organisator aanwezig is;
 • de organisator binnen 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement melding heeft gedaan aan de burgemeester. 

Vergunning

Voldoet uw evenement niet aan de voorwaarden voor een melding, dan heeft u een vergunning nodig. Heeft uw evenement een terugkerend karakter, dan komt u wellicht in aanmerking voor een meerjarenvergunning (zie toelichting).

Kosten

Tarief 2023

 • Meldingsplichtige evenementen: Geen kosten
  Kleine evenementen: Geen kosten
 • Grotere evenementen: Hieronder vallen evenementen zoals omschreven in de nota evenementen en festiviteiten gemeente Rucphen. Voor deze evenementen gelden onderstaande tarieven.
  • Vergunning: € 417,75
   Wijziging verleende vergunning: Voor het op verzoek wijzigen van de verleende vergunning bedraagt het tarief 50% van het hierboven vermelde tarief.
  • Meerjarige vergunning: € 417,75 + € 139,25 (voor elk opvolgend jaar) Een meerjarige vergunning kan voor maximaal vijf jaar worden verleend.
   Wijziging verleende meerjarige vergunning: Voor het op verzoek wijzigen van de verleende meerjarige vergunning bedraagt het tarief 50% van het hierboven vermelde tarief, met dien verstande dat bij de berekening wordt uitgegaan van de resterende looptijd van de verleende meerjarige vergunning.