Rucphen

Instellen van een vrachtautoverbod m.u.v. aantoonbaar bestemmingsverkeer voor dorp Rucphen.

Verkeersbesluit

We stellen een vrachtautoverbod in m.u.v. aantoonbaar bestemmingsverkeer voor het dorp Rucphen. Dit doen we door het plaatsen van het bord C07-zb en C07-ze (zone-borden) met onderbord van bijlage 1 van het RVV 1990 zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer VKV-02-0162-1.

De eerder genomen verkeersbesluiten met betrekking tot het instellen van een vrachtautoverbod met uitzondering van (aantoonbaar) bestemmingsverkeer voor wegen in het dorp Rucphen worden hiermee ingetrokken.

Dit besluit ligt met ingang van 11 mei 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

U stuurt het bezwaar naar burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Dit kunt u doen binnen 6 weken na deze publicatie. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 11-5-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-6-2022