de Schietbaan 10 D, Rucphen

het gebruik van nissenhutten V1-V2-V3-V6 en V7 ten behoeve van overnachting/legering

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor                : het gebruik van nissenhutten V1-V2-V3-V6 en V7 ten behoeve van overnachting/legering
Activiteit(en)    : brandveilig gebruik
Locatie             : de Schietbaan 10 D te Rucphen

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08:00 tot 12:00 en woensdagmiddag van 08:00 tot 20:00.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht .

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide)

Tijdens de periode van ter inzage legging van een ontwerp-omgevingsvergunning kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG te Rucphen. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Houd er rekening mee dat u slechts beroep kan indienen tegen de uiteindelijke beschikking, als u belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Publicatiedatum 12-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-2-2022