Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bestemmingsplan Nijverhei 2009, uitbreiding Nijverhei 2022’

Uitbreiding en aanpassing van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein de Nijverhei

Inhoud in het kort

De aanleiding van dit bestemmingsplan is tweeledig. Als eerst zijn de gronden gelegen rond het gemeentehuis nu nog dienstverlenend bestemd. Reguliere bedrijvigheid, zoals op de rest van de Nijverhei, is hier niet mogelijk terwijl hier wel vraag naar is.

Ten tweede is het gewenst om nieuwe percelen ter beschikking te hebben als bedrijven zich in Rucphen willen vestigen. Dit wordt gedaan door de agrarische grond ten noorden van de Struikhei geschikt te maken als bedrijventerrein.

Plan bekijken

Vanaf 28 juli 2022 tot en met 24 augustus 2022 kunt u het voorontwerpbestemmingsplan bekijken. U vindt het voorontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.7001V0009-ON01. U kunt het voorontwerpbestemmingsplan ook bekijken in het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met het voorontwerpbestemmingsplan?

Dan kunt u van 28 juli 2022 tot en met 24 augustus 2022 dat aangeven door schriftelijk of mondeling (tijdelijk alleen telefonisch) een inspraakreactie op te sturen. De schriftelijke reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Als u een mondelinge reactie wilt geven kunt u dit doen na het maken van een (telefonische)afspraak (0165-349500).

Hoe het verder gaat

Nadat de ter inzage legging is afgelopen neemt ons college een besluit over de eventuele ingediende vooroverleg en inspraakreacties en stelt het ontwerpbestemmingsplan vast.

Publicatiedatum 27-7-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-8-2022