St. Martinusstraat, Rucphen

Presentatie voorlopig ontwerp reconstructie St. Martinusstraat

Voorlopig ontwerp Reconstructie St. Martinusstraat

Er is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de St. Martinusstraat in Rucphen. In dit artikel informeren wij u hierover.  

Meer ruimte voor groen, verkeersveiligheid en afwatering

Door de realisatie van de omleiding Rucphen-Sprundel-Sint Willebrord is de verkeersintensiteit in veel straten al sterk afgenomen en zal na afronding van deze omleiding nog verder afnemen. Dit geldt ook voor de Sint Martinusstraat in Rucphen. Hierbij ontstaat de gelegenheid om de St. Martinusstraat opnieuw in te richten en om te vormen van een ontsluitingsweg (50 km/h) naar erftoegangsweg (30 km/h). Omdat verkeer een minder grote rol speelt in de St. Martinusstraat ontstaat (letterlijk) ruimte om invulling te geven aan andere beleidsthema’s zoals bijvoorbeeld groen, riolering, leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Door de rijweg een smaller profiel te geven, kunnen aan weerszijden groenvakken worden aangelegd. Het hemelwater zal apart worden opgevangen in deze groenvakken en in een infiltratieriool die het hemelwater enerzijds kan infiltreren in de bodem en anderzijds ook kan afvoeren bij grotere buien.

Hoe gaat het eruit zien?

 • We werken met nieuwe materialen. Voor de trottoirs hebben we grijze tegels gekozen.
 • De rijbaan en de parkeerstroken leggen we aan in donkerbruine betonstenen. Langs de rijbaan komen twee stroken in een afwijkende kleur, waardoor de weg smaller lijkt. Tevens leggen we verkeersplateaus aan om de snelheid van het verkeer af te remmen die we (net zoals de kruising St. Martinusstraat- Raadhuisstraat) uitvoeren in rode betonstraatstenen.
 • Het groenplan voor de St. Martinusstraat geeft een diversiteit aan bomen, beplanting, meerstammige heesters en hagen waarbij u nog een keuze kan maken uit een drietal assortimenten.
 • Deze keuze kunnen de aangrenzende bewoners maken tijdens de hieronder genoemde communicatiemomenten.
 • Deze variatie en uitbreiding aan het openbaar groen in uw straat vermindert de hittestress, neemt water op en geeft een toename aan biodiversiteit.

We zijn al gestart met de technische uitwerking

Ter voorbereiding op de werkzaamheden hebben we inmiddels diverse onderzoeken uitgevoerd. Naast een bodemonderzoek zijn er onlangs proefsleuven gegraven om de ligging van kabels en leidingen beter te bepalen en wordt er een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.

Uitvoering van het werk

Wij hebben het voornemen om in het tweede kwartaal van 2023 te starten met de reconstructie. De totale reconstructie duurt ongeveer 6 maanden. De exacte planning van de werkzaamheden bepalen we samen met de aannemer en hierover informeren wij u nog. Uiteraard proberen we de overlast voor eenieder zoveel mogelijk te beperken.

Graag horen wij wat u ervan vindt!

Er zijn verschillende manieren waarop u de plannen kunt bekijken en ons uw mening kunt laten weten. Dat horen wij graag uiterlijk 19 oktober 2022.

 • U kunt de plannen bekijken in het gemeentehuis
  Dit kan van woensdag 21 september tot en met woensdag 19 oktober tijdens de reguliere openingstijden. 
  Als u wilt reageren op de plannen kunt u gebruik maken van de reactieformulieren welke bij de plannen liggen. Deze kunt u ter plaatse invullen en afgeven bij de receptie.
 • U kunt ook per e-mail of brief reageren
  Dat kan tot en met 19 oktober via gemeente@rucphen.nl of Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Richt uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders. Als u als onderwerp 'Reactie reconstructie St. Martinusstraat' gebruikt, komt uw inbreng snel op de juiste plek terecht.
 • U kunt de plannen digitaal inzien
  De tekeningen zijn ook digitaal als pdf-bestand beschikbaar. Als u de tekeningen liever op uw computer bekijkt, kunnen wij u deze toesturen. Mail naar gemeente@Rucphen.nl met onderwerp 'Digitaal inzien ontwerp St. Martinusstraat', dan sturen wij u een link waarmee u de digitale bestanden kunt downloaden.

Tijdens de inloopavond kunt u vragen stellen aan een van onze medewerkers

Wanneer: woensdagavond 28 september van 19:30 tot 21:00 uur
Waar: Buurthuis Agora aan de Markt 2 in Rucphen

Publicatiedatum 21-9-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-10-2022