Schijfsebaan 17, Schijf

Het plan voorziet in het mogelijk maken van een hoveniersbedrijf aan de Schijfsebaan 17 in Schijf.

De gemeenteraad van Rucphen heeft in zijn vergadering van 15 december 2021 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Schijfsebaan 17 te Schijf’ vastgesteld.

Doel van het bestemmingsplan

Het plan maakt een hoveniersbedrijf aan de Schijfsebaan 17 in Schijf mogelijk.

Plan bekijken

Vanaf 13 januari 2022 t/m 23 februari 2022 kunt u het vastgestelde bestemmingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0040-DEF1 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u dat van 13 januari 2022 t/m 23 februari 2022 aangeven door beroep in te stellen, als u:

  • eerder al een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan
  • kunt laten zien dat u die zienswijze niet op tijd heeft kunnen indienen (zoals beschreven is in artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb).

U stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat doet u met een brief die u persoonlijk ondertekent. In de brief schrijft u:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat;
  • zo mogelijk stuurt u een kopie van het gemeentelijke besluit mee;
  • de reden waarom u in beroep gaat.

Let op: de Raad van State berekent kosten (griffierecht) voor de behandeling van uw brief. 

Het plan gaat in op 24 februari 2022

Het vastgestelde bestemmingsplan geldt vanaf 24 februari 2022. Ook als iemand beroep instelt.

Wilt u dat het plan niet geldt tijdens uw beroepsprocedure?

Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening doen. In dat geval geldt het bestemmingsplan pas nadat op het verzoek is beslist. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De rechtbank berekent hiervoor kosten (griffierecht).

Publicatiedatum 12-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-2-2022