Pastoor Palsstraat 4, St. Willebrord

Vastgesteld bestemmingsplan bekijken van 11 april 2024 tot en met 8 mei 2024.

De gemeenteraad heeft op 20 maart 2024 het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Pastoor Palsstraat 4 te St. Willebrord’ vastgesteld. Het plan verandert het bestemmingsplan “Kom St. Willebrord” en de daarop volgende herzieningen. Het betreft het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ in de bestemming ‘Wonen’, om zo de realisatie van dertien patiowoningen mogelijk te maken. De gemeente heeft afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van dit ontwerpbestemmingsplan: een anterieure overeenkomst.

Plan bekijken

Vanaf 11 april 2024 tot en met 8 mei 2024 kunt u het volgende bekijken:

  • besluit van de gemeenteraad
  • het vastgestelde bestemmingsplan. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.2584K0042-DEF1 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u dat vanaf 11 april 2024 tot en met 8 mei 2024 aangeven door beroep in te stellen, als u:

  • eerder al een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • kunt laten zien dat u die zienswijze niet op tijd heeft kunnen indienen (zoals beschreven is in artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb);
  • belanghebbende bent en het niet eens bent met de wijzigingen in het plan. 

U stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat doet u met een brief die u persoonlijk ondertekent. In de brief schrijft u:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat;
  • zo mogelijk stuurt u een kopie van het gemeentelijke besluit mee;
  • de reden waarom u in beroep gaat;

Let op: de Raad van State berekent kosten (griffierecht) voor de behandeling van uw brief. 

Het plan gaat in op 9 mei 2024

Het vastgestelde bestemmingsplan geldt vanaf 9 mei 2024. Ook als iemand beroep instelt.

Wilt u dat het plan niet geldt tijdens uw beroepsprocedure?

Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. In dat geval geldt het bestemmingsplan pas nadat op het verzoek is beslist. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De rechtbank berekent hiervoor kosten (griffierecht).

Publicatiedatum 10-4-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 8-5-2024