Ontwerp reconstructie De Gagelrijzen ter inzage

Reconstructie

Er is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting (reconstructie) van de straat De Gagelrijzen.

Het ontwerp biedt meer ruimte voor verkeersveiligheid, afwatering en groen

De Gagelrijzen krijgt een totaal nieuw inrichting, waarbij we de verkeersveiligheid verbeteren en de parkeerproblemen aanpakken. Dit doen we door de rijbaan te versmallen, de uitritten bij de zijstraten te vervangen door verhoogde kruisingen en meer parkeervakken aan te leggen.

Daarnaast nemen we maatregelen om de gevolgen van klimaatsverandering tegen te gaan. Voor het afvoeren en opvangen van regenwater leggen we een extra riool en natuurlijke waterbergingen/ wadi’s aan. Ook planten we meer bomen en brengen we meer groen aan.

Verkeersonderzoek

We hebben onderzoek laten uitvoeren naar de capaciteit van de straat en de parkeerdruk. Uit dit onderzoek blijkt dat het niet nodig is om de weg te verbreden of extra ontsluitingswegen aan te leggen. Hierbij hebben we niet alleen gekeken naar de huidige hoeveelheid verkeer, maar is er ook rekening gehouden met een eventuele toename. (Bijvoorbeeld, omdat meer mensen met auto’s gaan rijden en voor het geval er nog huizen worden bijgebouwd). Uit het parkeeronderzoek is naar voren gekomen dat er op veel plaatsen verkeerd wordt geparkeerd, wat leidt tot overlast en onveilige situaties. Verder zijn er in een deel van de straat te weinig parkeerplaatsen beschikbaar. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het ontwerp.

Groen R

Voor de bomen en meerstammige heesters in de straat zijn er twee varianten. Om meer biodiversiteit te krijgen in de straat, passen we bij beide varianten meerdere boom- en heester soorten toe die hiervoor geschikt zijn. Tijdens de inloopavond op 10 juli a.s. kunnen alle betrokkenen hun voorkeur aangeven voor één van deze twee varianten.

Wij horen graag uw reactie

Er zijn verschillende manieren waarop u de plannen kunt bekijken en een reactie kunt geven. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 24 juli. U kunt op de volgende manier de plannen bekijken en hierop reageren:

  1. U kunt de plannen bekijken in het gemeentehuis Dit kan van woensdag 26 juni tot en met woensdag 24 juli a.s. tijdens de reguliere openingstijden.

Bij de plannen zijn reactieformulieren bijgesloten die u kunt gebruiken om uw reactie te geven. Deze kunt u ter plaatse invullen en afgeven bij de receptie. U kunt ook per e-mail of brief reageren. Dat kan tot en met 24 juli a.s. via gemeente@rucphen.nl of Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Richt uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders. Als u als onderwerp “Reactie reconstructie De Gagelrijzen.” gebruikt, komt uw inbreng snel op de juiste plek terecht.

  1. U kunt de plannen digitaal inzien Op onze website rucphen.nl/projecten/de-gagelrijzen is de meest actuele informatie over het project te lezen. Hier vindt u ook een link waarmee u de tekeningen kunt downloaden en kunt u een reactie geven met behulp van het digitale reactieformulier.
  2. Tijdens de inloopavond kunt u vragen stellen aan één van onze medewerkers
    Wanneer : woensdagavond 10 juli a.s. van 18:30 tot 20:00 uur
    Waar       : Burgerzaal van het gemeentehuis aan de Binnentuin 1 in Rucphen

De reacties worden meegenomen bij het vaststellen van het ontwerp

Aan het eind van de inspraakperiode maken we een verslag van alle ingediende reacties. In dit inspraakverslag geven we antwoord op de reacties en of het ontwerp hierop is aangepast. Vervolgens wordt het ontwerp samen met het verslag definitief vastgesteld door het college.

Op basis van het definitieve ontwerp worden de plannen verder uitgewerkt en zal het werk worden aanbesteed. We streven ernaar om medio 2025 te starten met de uitvoering.

Publicatiedatum 26-6-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-7-2024