Noorderstraat ong. naast 96a, St. Willebrord

Voornemen tot verkoop en het verlenen van eerste recht tot koop van een gedeelte van twee percelen voor woningbouw

Objectinformatie

  • Locatie: Noorderstraat ong. naast 96a in St. Willebrord
  • Kadastrale aanduiding percelen: gemeente Rucphen, sectie F, perceelnummers 5070 (ged.) en 5071 (ged.)
  • Perceelgrootte: tezamen circa 6.335 m²

Het plan

Het voornemen is om op een gedeelte van de percelen 12 grondgebonden woningen te realiseren. Daarnaast dient de openbare ruimte worden aangelegd. Dit omvat onder andere het aanleggen van een verbindingsweg tussen de Noorderstraat en Krommestraat welke ingericht dient te worden als 30 km/h-zone met bijbehorende lichtmasten, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, riolering,  straatmeubilair en andere voorzieningen behorend bij de openbare ruimte. Deze openbare ruimte dient na het aanleggen ervan en de oplevering van de woningen terug worden geleverd aan de gemeente (blauw gearceerd). Het beheer en onderhoud van deze openbare ruimte is tot de teruglevering aan de gemeente voor de ontwikkelaar. Voor het resterende gedeelte van de twee percelen wordt een eerste recht tot koop gevestigd ten behoeve van de ontwikkelaar.

Voornemen tot verkoop en verlenen eerste recht tot koop

De gemeente Rucphen is voornemens om een koopovereenkomst te sluiten voor (een gedeelte van) twee percelen voor woningbouw, waarin eveneens het eerste recht tot koop opgenomen wordt.

De gemeente is sinds 2017 uitvoerig in overleg met beoogd koper over de verwerving van de percelen door beoogd koper ten behoeve van de uitvoering van het plan. In 2019 hebben de gemeente Rucphen en beoogd koper overeenstemming bereikt dat de locatie verworven wordt door beoogd koper. Sinds 2019 hebben de gemeente Rucphen en beoogd koper diverse keren uitvoerig overlegd over de stedenbouwkundige opzet en de uitvoering van dit plan. De resultaten daarvan zijn in een koopovereenkomst neergelegd, waarin eveneens het eerste recht tot koop opgenomen is. Over de essentialia van de overeenkomst is reeds vóór het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) overeenstemming bereikt tussen de gemeente (waaronder de portefeuillehoudende wethouder) en beoogd koper. Om de realisatie van het plan mogelijk te maken heeft beoogd koper daarnaast een bestemmingsplan voorbereid dat op korte termijn in procedure gebracht kan worden.

Beoogd koper enige serieuze gegadigde

Gelet op het stadium van de onderhandelingen en het vertrouwen dat is gewekt dat beoogd koper het plan mag realiseren staat het de gemeente niet langer vrij de onderhandelingen af te breken en het plan door een derde uit te laten voeren. Om voorgaande redenen – en omdat de gemeente als criterium hanteert dat zij bestaande verbintenissen nakomt – wordt beoogd koper als enige serieuze gegadigde aangemerkt. Daarom is de gemeente Rucphen voornemens een gedeelte van de twee percelen aan beoogd koper uit te geven ten behoeve van de realisatie van het plan en een eerste recht tot koop te vestigen voor het resterende gedeelte van de twee percelen.

Vervaltermijn

De gemeente Rucphen zal na verloop van 30 dagen na de datum van publicatie van dit voornemen de koopovereenkomst aangaan, tenzij daarvoor, dat wil zeggen uiterlijk op 14 oktober vóór 12.00 uur, door derden met een rechtens honoreren belang een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen verkoop en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt.

Vragen en/of nadere inlichtingen

Met deze publicatie geeft de gemeente Rucphen uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u contact opnemen met Remko Advocaat door een e-mail te sturen naar r.advocaat@rucphen.nl.

Publicatiedatum 14-9-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-10-2022