Monseigneur van Rooijstraat 6, St. Willebrord

Vastgesteld bestemmingsplan voor het omzetten van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming

Vastgesteld bestemmingsplan bekijken van 10 april 2024 t/m 22 mei 2024

De gemeenteraad heeft op 20 maart 2024 het bestemmingsplan ‘Kom St. Willebrord, Monseigneur van Rooijstraat 6 te St. Willebrord’ vastgesteld. Het bestemmingsplan verandert het bestemmingsplan “Kom St. Willebrord” en de daarop volgende herzieningen. Hierdoor wordt een bedrijfsbestemming omgezet in een woonbestemming voor de realisatie van een burgerwoning.

De gemeente heeft afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van dit bestemmingsplan: een anterieure overeenkomst.

Besluit en plan bekijken 

Vanaf 10 april 2024 tot en met 22 mei 2024 kunt u het volgende bekijken:

  • besluit van de gemeenteraad
  • het vastgestelde bestemmingsplan. Op www.omgevingswet.overheid.nl gaat u naar ‘Regels op de kaart’. Hier zoekt u via ‘Document zoeken’ naar identificatienummer NL.IMRO.0840.2584K0038-DEF1 of u zoekt via ‘Locatie zoeken’ naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplan informatie op. U kunt de informatie ook bekijken in het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u dat vanaf 10 april 2024 tot en met 22 mei 2024 aangeven door beroep in te stellen, als u:

  • eerder al een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan
  • kunt laten zien dat u die zienswijze niet op tijd heeft kunnen indienen (zoals beschreven is in artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 Awb)
  • belanghebbende bent en het niet eens bent met de wijzigingen in het plan 

U stelt beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat doet u met een brief die u persoonlijk ondertekent. In de brief schrijft u:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het gemeentelijke besluit waartegen u in beroep gaat;
  • zo mogelijk stuurt u een kopie van het gemeentelijke besluit mee;
  • de reden waarom u in beroep gaat;

Let op: de Raad van State berekent kosten (griffierecht) voor de behandeling van uw brief. 

Het plan gaat in op 23 mei 2024

Het vastgestelde bestemmingsplan geldt vanaf 23 mei 2024. Ook als iemand beroep instelt.

Wilt u dat het plan niet geldt tijdens uw beroepsprocedure?

Dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening doen. In dat geval geldt het bestemmingsplan pas nadat op het verzoek is beslist. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De rechtbank berekent hiervoor kosten (griffierecht). 

Publicatiedatum 10-4-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-5-2024