Hofstede fase 2, Rucphen

Ontwerp wijzigingsplan Kom Rucphen, bouw van 70 woningen.

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Ontwerpwijzigingsplan Kom Rucphen, wijzigingsplan woonwijk Hofstede, fase II’ ter inzage wordt gelegd.

Doel van het bestemmingsplan

Op 6 november 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede’ vastgesteld. Vanwege de grote omvang van het totale woningbouwprogramma wordt deze ontwikkeling in twee fases gerealiseerd. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede Rucphen’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van fase 2. Door gebruik te maken van deze wijzigingsbevoegdheid kan de ontwikkeling van fase II planologisch mogelijk gemaakt worden. Het wijzigingsplan voor fase 2 maakt de realisatie van maximaal 70 woningen mogelijk.

Plan bekijken

Vanaf 5 januari 2022 t/m 16 februari 2022 kunt u het ontwerpwijzigingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.2581K0024-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via 0165-349500.

Zienswijze

Bent u het niet eens met dit plan? Dan kunt u dat vanaf 5 januari 2022 t/m 16 februari 2022 aangeven met een zienswijze. Hiervoor stuurt u een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. U kunt uw zienswijze ook persoonlijk aan ons vertellen. Bel dan 0165-349500 voor een afspraak met een medewerker van de afdeling Beheer en Ruimtelijke Ontwikkelingen.

(Plan)kosten en planschade

De gemeente heeft afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van dit ontwerpwijzigingsplan: een anterieure overeenkomst. U kunt een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst opvragen via e-mail of bekijken in het gemeentehuis.

Hoe het verder gaat

Na de zienswijzenperiode neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 5-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-2-2022