Hoeksestraat ong. naast 16, Schijf

het mogelijk maken van één vrijstaande Ruimte voor Ruimte woning

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. naast 16 te Schijf’ ter inzage ligt.  

Doel van het wijzigingsplan

Het plan is een zogenaamd wijzigingsplan, waarmee het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2020” wordt gewijzigd. Het wijzigingsplan voorziet in het mogelijk maken van één vrijstaande woning aan de Hoeksestraat naast nr. 16 te Schijf. De te ontwikkelen woning betreft een Ruimte voor Ruimte woning. Hiertoe wordt de vigerende bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschappelijk’ gewijzigd naar ‘Wonen’. Dit gaat gepaard met een landschappelijke inpassing.

Plan bekijken

Vanaf 13 januari 2022 t/m 23 februari 2022 kunt u het ontwerpwijzigingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0052-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het ontwerpwijzigingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via 0165-349500.

Bent u het niet eens met dit plan?

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met het team Omgeving, 0165-349500.

Anterieure overeenkomst

Tot slot maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeente een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 van de Wro heeft gesloten met initiatiefnemer van het wijzigingsplan. In deze overeenkomst zijn het verhaal van (plan)kosten en planschade vastgelegd. Een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt, op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening, gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het gemeentehuis.

Hoe het verder gaat

Na de zienswijzenperiode neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 12-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-2-2022