Ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP) gemeente Rucphen

Ambtshalve uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)

Onderstaande personen zijn met onbekende bestemming uit Rucphen vertrokken. De gemeente heeft daarom besloten hen uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Een brief met dit voornemen is gestuurd naar het adres dat als laatste bekend is van deze personen. De datum van deze brief met het voornemen is tevens de datum van uitschrijving. Deze datum staat in onderstaande lijst. 

Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de datum van het besluit, bezwaar maken tegen dit besluit. De datum van het besluit staat, voor elke belanghebbende, ook in onderstaande lijst. Vermeld in uw bezwaarschrift: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift kunt u richten aan: Burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715ZG Rucphen.

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing. Op grond van artikel 2.22, lid 1, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en met toepassing van artikel 2.60, onder d, van de Wet BRP, heeft het college van burgemeester en wethouders ambtshalve besloten tot opneming van het gegeven van het vertrek van de onderstaande ingezetene(n) uit Nederland.

  • datum opschorting: 20-09-2023, besluit: 21-02-2023, Rostaş, geboren 23-04-1997
  • datum opschorting: 31-10-2023, besluit: 28-12-2023, Garrido Gomez, geboren 06-05-1971
  • datum opschorting: 31-10-2023, besluit: 28-12-2023, Banók, geboren 18-12-1993
  • datum opschorting: 31-10-2023, besluit: 07-02-2023, Van Swalm, geboren 23-01-1992
  • datum opschorting: 22-12-2023, besluit: 06-02-2024, Papp, geboren 13-06-1979
Publicatiedatum 6-3-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-4-2024