Scherpenbergsebaan 49, Schijf

Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling

Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling Scherpenbergsebaan 49 Schijf

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maken bekend dat zij conform artikel 7.16 van de Wet milieubeheer een aanmeldingsnotitie m.e.r. hebben ontvangen van het bedrijf gelegen aan de Scherpenbergsebaan 49 in Schijf. De aanmeldingsnotitie is ingediend in verband met een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (revisievergunning).

Besluit

Overeenkomstig het Besluit milieueffectrapportage 1994, moet het college van burgemeester en wethouders vooraf bepalen of voor de beoogde uitbreiding een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie hebben burgemeester en wethouders op besloten dat er geen Milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Terinzagelegging

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf 19 juni 2024 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Binnentuin 1 te Rucphen. U kunt de stukken ook digitaal opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Vervolgprocedure

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een beslissing ter voorbereiding van een besluit, waartegen geen bezwaar of beroep open staat tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Zienswijzen en beroep kunnen te zijner tijd ingediend worden in de procedure van de omgevingsvergunning.

Publicatiedatum 19-6-2024
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-7-2024