Vergaderingen van de raadscommissies MA, EROM en ABM

Op 30 mei, 31 mei en 1 juni 2023.

De commissies MA, EROM en ABM vergaderen op respectievelijk 30 mei, 31 mei en 1 juni om 19.30 uur. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda en stukken kunt u inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Ook kunt u hier de vergadering na enkele dagen terug luisteren.

De belangrijkste agendapunten zijn (wijzigingen voorbehouden):

Raadscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA) | 30 mei | 19.30 uur:

 • Raadsvoorstel Ontwerpbeleidsbegroting 2024, jaarstukken 2022, 2e begrotingswijziging 2023 en Beleidsplan 2023-2026 van GR GGD West-Brabant
 • Raadsvoorstel Begroting 2024 en Jaarrekening 2022 WVS
 • Raadsvoorstel Begroting 2024 en jaarrekening 2022 Werkplein Hart van West-Brabant
 • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024, begrotingswijziging 2023 en Jaarrekening 2022 van het Regionaal Bureau Leren (RBL)
 • Raadsvoorstel Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) | 31 mei | 19.30 uur:

 • Raadsvoorstel Omgevingswet: adviesrecht en verplichte participatie bij aanvragen voor omgevingsvergunningen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA)
 • Raadsvoorstel Omgevings: Delegatie van de bevoegdheid tot het omgevingsplan
 • Raadsvoorstel Verordening nadeelcompensatie gemeente Rucphen
 • Raadsvoorstel Addendum actualisatie parkeernormen
 • Raadsvoorstel Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant en Hoofdlijnendocument Regionale Investeringsagenda Stedelijke Regio West Brabant West
 • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Regio West-Brabant
 • Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Kom St. Willebrord, Margrietstraat 34 te St. Willebrord'

Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) | 1 juni | 19.30 uur:

 • Raadsvoorstel Vaststelling jaarrekening 2022 en bestemming batig rekensaldo 2022
 • Raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2023
 • Raadsvoorstel Programmabegroting 2024 en Jaarstukken 2022 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
 • Raadsvoorstel Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023-01 en begroting 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRWMB)
 • Raadsvoorstel Begroting 2024, begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief"

Wilt u uw mening geven over onderwerpen die op de agenda staan?

Vraag dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering om spreekrecht bij de raadsgriffie, t. 0165-349520 of e. raadsgriffie@rucphen.nl. Met spreekrecht kunt u aan het begin van de vergadering uw mening geven onver onderwerpen die op de agends staan.

Publicatiedatum 24-5-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 2-6-2023