Hofstede fase 2, Rucphen

Ontwerp wijzigingsplan voor de bouw van 70 woningen.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Kom Rucphen, wijzigingsplan woonwijk Hofstede, fase II’ ligt ter inzage. Het plan is een vervolg op het eerder vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede te Rucphen’ en maakt de realisatie van maximaal 70 woningen mogelijk. De gemeente heeft ook afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van dit ontwerpbestemmingsplan in een overeenkomst. 

Voorgeschiedenis

Op 6 november 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede te Rucphen’ vastgesteld. Vanwege de grote omvang van het totale woningbouwprogramma wordt deze ontwikkeling in twee fases gerealiseerd. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, woonwijk Hofstede te Rucphen’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van fase II. Door gebruik te maken van deze wijzigingsbevoegdheid kan de ontwikkeling van fase II planologisch mogelijk gemaakt worden. Het wijzigingsplan voor fase II maakt de realisatie van maximaal 70 woningen mogelijk.

Plan bekijken

De inzage van het ontwerpwijzigingsplan is eerder aangekondigd, maar de inzagetermijn is verschoven. Vanaf 13 januari 2022 t/m 23 februari 2022 kunt u het volgende bekijken:

  • het ontwerpwijzigingsplan 
    U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.2581K0024-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het ontwerpwijzigingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via 0165-349500.
  • afspraken over de (plan)kosten en planschade van dit ontwerpwijzigingsplan in een overeenkomst
    U kunt een zakelijke beschrijving van de overeenkomst opvragen via e-mail of bekijken in het gemeentehuis.

Bent u het niet eens met dit plan? 

Dan kunt u dat vanaf 13 januari 2022 t/m 23 februari 2022 aangeven met een zienswijze. Hiervoor stuurt u een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. U kunt uw zienswijze ook persoonlijk aan ons vertellen. Bel dan 0165-349500 voor een afspraak met een medewerker van het team Omgeving.

Hoe het verder gaat

Na de zienswijzenperiode neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 12-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-2-2022