Emmausplein, St. Willebrord

Verplaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen

Verkeersbesluit

De bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen worden omgevormd naar een stallingsplaats voor bezorgfietsen en -scooters van Domino’s Pizza Sint Willebrord.
In plaats daarvan worden de eerste twee parkeervakken op zo kort mogelijk afstand van de zuidoostelijke toegang van het Emmausplein in St. Willebrord aangewezen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Dat doen we door het bord E6 te verplaatsen zoals aangegeven op tekening nummer WEG-02-1036-4.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

U stuurt het bezwaar naar burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Dit kunt u doen binnen 6 weken na deze publicatie. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 12-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-2-2022