Kerkeheidestraat 38, Sprundel

Bestemmingsplan realisatie van 43 woningen aan de Kerkeheidestraat 38 te Sprundel.

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het bestemmingsplan ‘'Kom Sprundel, uitwerkingsplan Kerkeheidestraat 38 te Sprundel' ter inzage wordt gelegd.

Doel van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, Kerkeheidestraat 38’ is op 6 februari 2019 vastgesteld. Het uitwerkingsplan betreft de vervolgfase om op het achterliggende gebied 43 woningen te realiseren.  

Plan bekijken

Vanaf 5 januari 2022 t/m 16 februari 2022 kunt u het uitwerkingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.2583KU001-DEF1 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het uitwerkingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via 0165-349500.

Beroep

Degene die tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en/of een belanghebbende die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Publicatiedatum 5-1-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-2-2022