Vraag en antwoord project flexwonen Rucphen-Noord

Informatie verplaatsbare woningen Rucphen-Noord

Onderstaand vind je een overzicht van meest gestelde vragen over de plannen voor realisatie van 75 verplaatsbare woningen in Rucphen-Noord

Dit overzicht zal regelmatig worden aangevuld en/of geactualiseerd.

1. Wat zijn tijdelijke verplaatsbare woningen?

Een tijdelijke verplaatsbare woning is een kant-en-klare woning die ergens tijdelijk wordt geplaatst. De woningen worden volledig geproduceerd in een fabriek. Via een speciaal transport komen de woningen kant-en-klaar aan op de locatie. Daarna worden ze vakkundig op hun plaats gezet. Het is de bedoeling dat de gemeente in dit project zorgt voor het bouwrijp maken van de locatie, voordat de woningen geplaatst kunnen worden. De woningen kunnen na het afmonteren aangesloten worden op riool, water en elektriciteit. 

2. Waarom willen Thuisvester en de gemeente tijdelijke verplaatsbare woningen?

Net als in het hele land kent ook onze gemeente een woningtekort. Er wordt gebouwd, maar dat kost veel tijd. Daarom willen de gemeente en woningcorporatie Thuisvester ook woningen die snel en gemakkelijk gebouwd kunnen worden: in dit geval kiezen we voor tijdelijke verplaatsbare woningen voor de duur van maximaal 15 jaar. Daarmee helpen we de druk op de woningmarkt te verlichten.

3. Waarom is gekozen voor deze locatie?

De locatie is door de gemeente samen met de woningcorporatie Thuisvester als meest kansrijke gekozen. Deze locatie is o.a. beoordeeld op de eigendomssituatie, beschikbaarheid, planologische (on)mogelijkheden, de omvang van de kavel, nabijheid van voorzieningen.

4. Voor wie zijn de tijdelijke verplaatsbare woningen op deze locatie bedoeld?

Tijdelijke verplaatsbare woningen zijn bedoeld om de druk op de woningmarkt in Rucphen te verlagen. De tijdelijke verplaatsbare woningen in Rucphen-Noord zijn in eerste instantie bedoeld voor jongeren (starters op de woningmarkt), mensen die met spoed een woning nodig hebben, en mensen met een verblijfsvergunning.

5.Hoeveel tijdelijke verplaatsbare woningen worden er geplaatst?

Op de locatie in Rucphen Noord willen we 75 tijdelijke verplaatsbare woningen realiseren.

6. Blijft het groen/natuur op deze locatie intact? En op welke wijze wordt er rekening gehouden met de aanwezige kwetsbare dieren?

De gemeente Rucphen hecht grote waarde aan het behoud van bomen. De bestaande bomen en landschapselementen worden dan ook ingepast in de ontwikkeling. We zetten bij de realisatie van het initiatief in op een sterke groene inbedding.

Voorafgaand aan de realisatie van het initiatief wordt er onderzoek gedaan naar de aanwezige bijzondere planten en dieren. Dit is een zogenaamde quickscan flora en fauna. Er wordt bij de aanleg van het initiatief rekening gehouden met de aanwezige soorten of er worden maatregelen getroffen zodat ze naar een andere plek gaan.

7. Hoe lang staan deze tijdelijke verplaatsbare woningen op deze locatie?

De tijdelijke verplaatsbare woningen staan 15 jaar op deze locatie.

8. Wat gebeurt er met de tijdelijke verplaatsbare woningen na 15 jaar?

De woningen zijn na 15 jaar nog bruikbaar/bewoonbaar en worden door Thuisvester dan ergens anders, opnieuw gebruikt.

9. Kan het zijn dat de termijn wordt verlengd na 15 jaar?

Nee, 15 jaar is de maximale periode voor dit afwijkende gebruik met een tijdelijke vergunning. Wanneer in de toekomst deze locatie als ontwikkellocatie wordt ingezet kunnen er (meer) woningen op de locatie komen. Of deze woningen dan passend zijn en blijven staan weten we nog niet.

10. Wie zorgt ervoor dat het veilig blijft in de wijk?

Thuisvester heeft voor elke wijk waar ze woningen verhuurt, een wijkbeheerder en een woonconsulent. Thuisvester richt op deze locatie één woning in als wijkkantoor waar professionals spreekuur houden en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Als het nodig is dan kan er extra beheer ingezet worden.

11. Hoe ziet de procedure eruit?

Wanneer de raad instemt met de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde locatie, kan het college de omgevingsvergunning afgeven voor het plaatsen van de tijdelijke verplaatsbare woningen. Tegen dit besluit staat bezwaar en beroep open.

Thuisvester bereidt (straks) de aanvraag omgevingsvergunning voor en voert de Omgevingsdialoog. Bij de aanvraag moet een onderbouwing zitten. Het kan zijn dat er ook haalbaarheidsonderzoeken nodig zijn. De standaard behandelingstermijn van een omgevingsvergunningaanvraag bij de gemeente is 8 weken en kan eventueel met 6 weken worden verlengd. Na verlening van de omgevingsvergunning volgt een bezwaartermijn van 6 weken.

12. In welke stadium bevinden zich de plannen en wat is de verdere planning?

De komende maanden gaan we het plan verder uitwerken. Daarbij betrekken we de omwonenden. Het gaat dan om de voorbereiding en uitwerking van het inrichtingsplan en de verkeersafwikkeling. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in maart 2024 een besluit neemt.

13. Hoe blijf ik op de hoogte van de plannen?

In het 4e kwartaal van 2023 zullen we de direct omwonenden van de locatie Rucphen-Noord nader informeren. Zij worden betrokken bij de voorbereiding en uitwerking van het inrichtingsplan en de verkeersafwikkeling. Nieuwe informatie plaatsen we op de website van Thuisvester en de gemeente.

Publicatiedatum 6-10-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-1-2024