Vestiging voorkeursrecht gebied 'Schijf Noord' te Schijf

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 14 maart 2023 op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Gebied

De gronden die door het college zijn aangewezen zijn gelegen in het gebied ‘Schijf Noord’ te Schijf en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

Inwerkingtreding

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in het Gemeenteblad, te weten 16 maart 2023.

Terinzagelegging

De volgende documenten kunt u raadplegen via de website www.rucphen.nl :

De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis gevestigd aan het Binnentuin 1 in Rucphen. Op afspraak zijn deze stukken in te zien op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 12:00 uur, woensdag tussen 08:00 en 20:00 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via telefoonnummer 0165 – 349 500.

De terinzagelegging begint op 16 maart 2023 en duurt zes weken.

Wat betekent het voorkeursrecht gemeenten?

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Rucphen te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Zienswijzen tegen voorgenomen besluit gemeenteraad

De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 12 april 2023 schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden gericht aan de raad van de gemeente Rucphen, onder vermelding van zaaknummer AZ18/032932, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Indien een belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeenteraad mondeling kenbaar wenst te maken, dient dit te geschieden bij mevrouw M. Donker, bereikbaar op telefoonnummer 0165 – 349 761 of via e-mailadres m.donker@rucphen.nl.

Bezwaar tegen voorlopig voorkeursrecht college

Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het Gemeenteblad, bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen, onder vermelding van zaaknummer AZ18/032932, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen, en dient uiterlijk 26 april 2023 te zijn ontvangen.

Indien belanghebbenden ervoor kiezen om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders en dit besluit vervalt omdat een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, dan wordt het bezwaar ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg mede geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg.

Heeft u vragen?

Laat het ons gerust weten. U kunt hiervoor tijdens kantoortijden contact opnemen met mevrouw M. Donker, bereikbaar op telefoonnummer 0165 – 349 761 of via e-mailadres m.donker@rucphen.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen

Publicatiedatum 15-3-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-4-2023