Smoutstraat, Sprundel

Inzagelegging Bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, wijzigingsplan Smoutstraat ongenummerd te Sprundel’ met ingang van 14 december 2017 gedurende 6 weken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 7, lid 5.3, van het bestemmingsplan ‘Kom Sprundel’, hebben besloten tot het wijzigen van het bestemmingsplan in die zin dat de woningtypologie voor woningen aan de Smoutstraat te Sprundel, kadastraal bekend gemeente Rucphen, sectie F, nr. 5792 (ged.) wordt gewijzigd van ‘twee aaneen of geschakeld’ in ‘vrijstaand’. 

Het Bestemmingsplan ‘Kom Sprundel, wijzigingsplan Smoutstraat ongenummerd te Sprundel’ , planidentificatienummer NL.IMRO.0840.2583KW005-DEF1 en het bijbehorend besluit ligt met ingang van 14 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het plan is eveneens in te zien op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0840.2583KW005-DEF1 

Gedurende de termijn van terinzagelegging bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, voor degene die in het kader van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend.

Wanneer een beroepschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 13-12-2017
Publicatieblad Rucphense Bode