Rectificatie: Hoeksestraat ong. naast 16, Schijf

het mogelijk maken van één vrijstaande woning

Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. naast 16 te Schijf’

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat het wijzigingsplan 'Buitengebied Rucphen 2020, Hoeksestraat ong. naast 16 te Schijf ‘ (NL.IMRO.0840.9000B0052-DEF1) gewijzigd is vastgesteld op 24-05-2022.

Doel van het wijzigingsplan

Het plan is een zogenaamd wijzigingsplan, waarmee het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2020” wordt gewijzigd. Het wijzigingsplan voorziet in het mogelijk maken van één vrijstaande woning aan de Hoeksestraat ong. naast 16 te Schijf. Hiertoe wordt de vigerende bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd naar ‘Wonen’. Dit gaat gepaard met een landschappelijke inpassing.

Plan bekijken

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 27-07-2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000B0052-DEF1 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden.

Beroep

Gedurende de termijn van inzage bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze mogelijkheid staat alleen open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het wijzigingsplan hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De indiener van een beroepschrift kan daarom gedurende bovengenoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, zal de werking van dit besluit worden opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Vastgesteld wijzigingsplan

Ter inzage vanaf 27-07-2022 t/m 07-09-2022

Publicatiedatum 27-7-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 7-9-2022