Raadsvergadering op 30 oktober 2019

De gemeenteraad vergadert op woensdag 30 oktober om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda en stukken kunt u vanaf 25 oktober inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten (wijzigingen voorbehouden):

  • 2e bestuursrapportage 2019
  • Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen
  • Ontslag en benoeming leden van de Commissie Ombudsman
  • Integraal huisvestingsplan Onderwijs
  • Beleidsnota Sport verenigt Rucphen
  • Versnelde uitvoering investeringen sportveldrenovatieplan
  • Verordening Jeugdhulp Rucphen 2019
  • Gewijzigde begroting 2019 Werkplein Hart van West-Brabant
  • Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Rucphen

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 23-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-10-2019