Oosteindseweg 32, Sprundel

Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Oosteindseweg 32 te Sprundel'

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het ontwerpwijzigingsplan “Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Oosteindseweg 32 te Sprundel” ter inzage wordt gelegd.

Doel van het wijzigingsplan

Het plan is een zogenaamd wijzigingsplan, waarmee het bestemmingsplan “Buitengebied Rucphen 2020, wijzigingsplan Oosteindseweg 32 te Sprundel” wordt gewijzigd. Het wijzigingsplan voorziet in het verwijderen van de functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ en het toevoegen van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – plattelandswoning’ op een deel van het perceel, ten behoeve van het beëindigen van de varkenshouderij ter plaatse en het geschikt maken van de voormalige bedrijfswoning voor burgerwoning.

Plan bekijken

Vanaf 18-08-2022 t/m 29-09-2022 kunt u het ontwerpwijzigingsplan bekijken. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kiest u via ‘plannen zoeken’ voor planidentificatie NL.IMRO.0840.9000BW034-ON01 of u zoekt naar het gewenste adres en vraagt daarvan de bestemmingsplaninformatie op. U kunt het ontwerpwijzigingsplan ook bekijken in het gemeentehuis, tijdens openingstijden. Maak hiervoor een afspraak via 0165-349500.

Zienswijze

Bent u het niet eens met dit plan? Dan kunt u dat vanaf 18-08-2022 tot en met 29-09-2022 aangeven met een zienswijze. Hiervoor stuurt u een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. U kunt uw zienswijze ook persoonlijk aan ons vertellen. Bel dan 0165-349500 voor een afspraak met een medewerker van de afdeling Ruimte en Openbare Werken.

(Plan)kosten en planschade

De gemeente heeft afspraken gemaakt over de (plan)kosten en planschade van dit ontwerpwijzigingsplan: een anterieure overeenkomst. U kunt een zakelijke beschrijving van deze overeenkomst opvragen via e-mail of bekijken in het gemeentehuis.

Hoe het verder gaat

Na de zienswijzenperiode neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Hierna kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 17-8-2022
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-9-2022