Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2020

Voorbereiding en terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2020

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken burgemeester en wethouders van Rucphen bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het buitengebied van de gemeente Rucphen.

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2020 betreft een actualisatie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012’. In totaal zijn meer dan 30 onherroepelijke bestemmingsplan wijzigingen opgenomen. De toelichting en regels zijn aangevuld met verplicht over te nemen beleid van de Provincie Noord-Brabant (Verordening ruimte en het Luchthavenbesluit Seppe) en gewijzigd gemeentelijk beleid (afwegingskader bij omschakeling van een bestemming met bedrijfswoning naar burger woonbestemming en het beleid ‘beschermd wonen’). Daarnaast zijn regels vereenvoudigd, aan het licht gekomen omissies hersteld en tientallen begrippen afgestemd op de kom bestemmingsplannen.

Ter inzage legging

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 10 oktober 2019 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur en woensdag van 08.00 - 20.00 uur. Meld u hiervoor bij de receptie. De digitale versie van het voorontwerp is ook te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Via ‘plannen zoeken’ kunt u naar het gewenste adres gaan en bestemmingsplan informatie raadplegen.

Inspraak en overleg

Tijdens bovenvermelde termijn kan een ieder op het voorontwerp schriftelijk of mondeling een gemotiveerde inspraakreactie indienen. Schriftelijke reacties dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, Postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Degene die een mondelinge reactie wil geven, kan dat doen na het maken van een afspraak (0165-349771).

De voor dit bestemmingsplan van belang zijnde instanties worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

Inloopmiddag/avonden

Voor belangstellenden wordt een inloopavond georganiseerd op donderdag 31 oktober 2019 met een vrije inloop tussen 19:00 uur en 21:30 uur bij Dorpshuis de Trapkes in Sprundel. Op woensdag 6 november 2019 is een tweede inloopmoment met een vrije inloop tussen 14:00 uur en 21:30 uur in Agora te Rucphen. Tijdens deze inloopmomenten kunnen belangstellenden informatie over het bestemmingsplan inwinnen en is er de mogelijkheid vragen te stellen.

Vooruitblik procedure

Nadat de inspraak- en overlegprocedure is afgelopen, behandelen wij alle ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij het bestemmingsplan hierop aan. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk door ons beantwoord. Daarna wordt een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Eenieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan uiteindelijk nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Publicatiedatum 9-10-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-11-2019