U bevindt zich hier: Home > Aardgasvrij > 20 mei 2021 Verslag eerste bewonersavond Aardgasvrij Rucphen

20 mei 2021 Verslag eerste bewonersavond Aardgasvrij Rucphen

Vanuit de Rijksoverheid heeft elke gemeente in Nederland de opdracht gekregen om voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Met deze Transitievisie maken gemeenten het tijdspad voor een aardgasvrije gemeente inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken of buurten van het aardgas worden afgekoppeld. Tijdens de bewonersavond zijn geïnteresseerde bewoners meegenomen in de plannen voor de Transitievisie Warmte voor de gemeente Rucphen.

Presentatie Aardgasvrij (PDF, 2,7 Mb)

De volgende punten stonden op de agenda:

Hieronder wordt per agendapunt een beknopte terugkoppeling gegeven.

Openingswoord door wethouder René Lazeroms

Wethouder René Lazeroms heet iedereen welkom en geeft aan blij te zijn met de grote interesse vanuit de inwoners in Rucphen in de Transitievisie Warmte en deze bewonersavond. De transitievisie is nog een redelijk nieuw onderwerp en de gemeente vindt het daarom belangrijk om met diverse partijen uit de omgeving te overleggen en om inwoners te informeren. Zo wordt er gesproken met vertegenwoordiging van o.a. de woningcorporatie, netbeheerder en dorpshuizen, en met geïnteresseerde bewoners.
René Lazeroms geeft aan dat ontwikkelingen op het gebied van de warmtetransitie snel gaan, maar dat er ook nog een hoop moet worden onderzocht. Het is daarom belangrijk om te benoemen dat de Transitievisie Warmte wordt geschreven op basis van de kennis van nu. Er wordt opgeschreven hoe Rucphen tegen de opgaven aankijkt, wat wijsheid is met de bestaande woningvoorraad, welke energiebronnen interessant zouden kunnen zijn, en hoe we met elkaar blijven samenwerken. Niemand zal gedwongen worden om van het aardgas af te gaan. Iedere woningeigenaar mag zelf beslissen hoe en wanneer van het aardgas af te gaan. Wel gaan we gezamenlijk verkennen wat de mogelijkheden zijn. 
In deze eerste Transitievisie Warmte worden de stappen tot 2030  omschreven. De Transitievisie Warmte krijgt minimaal iedere vijf jaar een update om ervoor te zorgen dat we steeds de nieuwste kennis gebruiken.

terug naar agenda

Aanleiding Transitievisie Warmte

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we CO2 besparen. In het Parijs Klimaatakkoord zijn hierover afspraken gemaakt. Elk land onderzoekt hoe ze het makkelijkst en snelst CO2 kunnen besparen. In Nederland kan CO2  worden bespaard door aardgas te vervangen voor een alternatieve energiebron. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat de gebouwde omgeving in 2050 aardgasvrij is.
Het Rijk heeft gemeenten daarom gevraagd om te verkennen hoe de woningen in elke gemeente van het aardgas af kunnen. Hiervoor moet elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte opstellen. Voor deze visie wordt onderzocht hoe(veel) CO2 kan worden bespaard door woningen te isoleren en op een duurzame manier te verwarmen. Op de website: “www.regionaalenergieloket.nl/rucphen/energiebesparen” staat al meer informatie over isolatie.

terug naar agenda

Toelichting warmtetransitie

De ambitie is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Dit betekent dat woningen in de toekomst worden verwarmd door een alternatieve energiebron. Tijdens de bewonersavond zijn drie alternatieven toegelicht, namelijk de elektrische warmtepomp, warmtenetten en groengas. Ook is er nog kort ingegaan op waterstof . Alle alternatieven vereisen aanpassingen in het gebouw of de woning, en aanpassingen in de omgeving. Om per locatie een goede analyse te kunnen maken van het meest geschikte alternatief, wordt gekeken naar techniek, financiën, koppelkansen en sociale zaken. Zo is bijvoorbeeld een uitgangspunt dat de stap naar aardgas vrij niet voor hogere woonlasten voor bewoners zorgt. Het idee is dat je als bewoner per maand niet meer gaat betalen aan woonlasten dan dat je nu doet. Ook is een uitgangspunt dat het alternatief voor aardgas betrouwbaar is. Het is belangrijk dat woningen en gebouwen nog steeds goed, veilig en comfortabel verwarmd kunnen worden. Daarnaast is duurzaamheid nog een belangrijk aspect. We stappen van het aardgas af om CO2 te besparen en ervoor te zorgen dat de aarde niet verder opwarmt. Hierbij is het belangrijk dat het alternatief voor aardgas duurzaam is en dus geen CO2 uitstoot.

terug naar agenda

Kennismakingsronde via Mentimeter

Om een beter beeld te krijgen van de aanwezigen tijdens de bewonersavond zijn via de online tool Mentimeter vragen gesteld. Uit de beantwoording van de vragen bleek dat er een diverse groep van inwoners was aangesloten: jong tot oud was vertegenwoordigd, evenals de verschillende dorpen in Rucphen. Alle aanwezigen gaven aan graag (vroegtijdig) op de hoogte te worden gehouden van de Transitievisie Warmte. Daarnaast gaven de bewoners aan om de volgende redenen betrokken te zijn op het onderwerp: 

terug naar agenda

Resultaten Maptionnaire

Van 22 april tot en met 10 mei 2021 was het mogelijk voor de inwoners van Rucphen om de online enquête ‘Maptionnaire’ in te vullen. Middels deze enquête is getracht te achterhalen hoe bewoners in Rucphen aankijken tegen de warmtetransitie en waar mogelijke kansen liggen. Ruim 900 inwoners hebben de enquête ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat er veel betrokkenheid is op de warmtetransitie. Deze betrokkenheid uit zich enerzijds in de vorm van een proactieve houding (er wordt al flink geïnvesteerd in isolatie en hernieuwbare energievormen), anderzijds in zorgen (wat is het nut en de noodzaak van de transitie). 

Meerdere inwoners hebben in de enquête benoemd dat zij zich afvragen waarom er in Nederland van het aardgas wordt afgestapt, terwijl in bijvoorbeeld Duitsland juist wordt overgestapt op aardgas. In Duitsland wordt op een beperkt aantal plekken nog kolen en stookolie gebruikt. Kolen en stookolie zijn vervuilender dan aardgas. Voor deze groep gebruikers geldt dat een overstap op aardgas op korte termijn veel CO2 uitstoot bespaart. De overstap op aardgas wordt gezien als een tussenstap naar een CO2 neutrale energievoorziening. Ook in Duitsland is het doel om uiteindelijk afscheid te nemen van aardgas. Duitsland wil in 2045 volledig klimaatneutraal zijn.

Verder blijkt uit de enquête dat meer dan de helft van de inwoners kosten en betrouwbaarheid het belangrijkst vinden bij het zoeken naar een alternatief voor aardgas. Ook vindt een groot deel van de inwoners het belangrijk om zelf onderzoek te kunnen doen naar en te kunnen beslissen over het alternatief.
AfrondingNaar aanleiding van de gepresenteerde informatie zijn verschillende vragen gesteld. Een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop, is te vinden op de website www.rucphen.nl/aardgasvrij.

terug naar agenda

Vervolg

De planning is dat de Transitievisie Warmte in november 2021 wordt behandeld in de gemeenteraad. Tot die tijd wordt er in de Rucphense  Bode, via facebook en via www.rucphen.nl/aardgasvrij gecommuniceerd over de voortgang. De volgende bewonersavond zal na de zomer plaatsvinden. Een aankondiging volgt via de eerder genoemde kanalen.

terug naar agenda