Vestiging voorkeursrecht gebied 'Schijf Noord' te Schijf

Vestiging voorkeursrecht gebied 'Schijf Noord' te Schijf

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 19 april 2023 op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg heeft besloten om gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Gebied

De gronden die door de gemeenteraad zijn aangewezen zijn gelegen in het gebied ‘Schijf Noord’ te Schijf en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking één dag na publicatie in het Gemeenteblad, te weten 21 april 2023.

Terinzagelegging

De volgende documenten kunt u raadplegen via de website www.rucphen.nl:

De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis gevestigd aan Binnentuin 1 in Rucphen. Op afspraak zijn deze stukken in te zien op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur en op woensdag van 08:00 tot 20:00 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via telefoonnummer 0165 - 349500.

De terinzagelegging begint op 21 april 2023 en duurt zes weken.

Gevolgen van de vestiging

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Rucphen te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Bezwaar tegen het raadsbesluit en voorlopige voorziening

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het Gemeenteblad, bij de gemeenteraad van de gemeente Rucphen tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Rucphen, onder vermelding van zaaknummer AZ18/032932, Postbus 9, 4715 ZG  Rucphen, en dient uiterlijk 1 juni 2023 te zijn ontvangen.

Indien u bezwaar heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland – West-Brabant, locatie Breda, afdeling bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Heeft u vragen?

Laat het ons gerust weten. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw M. Donker via telefoonnummer 0165 – 349 761 of via e-mailadres m.donker@rucphen.nl.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen

Publicatiedatum 20-4-2023
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 2-6-2023