Alcohol schenken; Drank- en horecavergunning

Aanvragen

Voor : ondernemer

Persoonlijk aanvragen

Als u een Drank & Horeca vergunning aan wilt vragen moet u altijd persoonlijk naar het gemeentehuis komen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB ) maakt onderdeel uit van de aanvraagprocedure.

Voor wie?

 • iedereen die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt;
 • iedereen die een horecabedrijf of slijterij wil starten, of deze overneemt;
 • horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant;
 • slijterijen;
 • verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

Afspraak maken

J. de Regt-Jongenelen, 0165-349704
P. van Overveld, 0165-349664

Kosten

Tarieven 2020
nieuwe drank en horeca vergunning € 326,70
wijziging inrichting met als gevolg gewijzigde vergunning (artikel 30 D&H) € 172,05
wijziging leidinggevende na afgifte van de vergunning € 116,00

Meenemen

U dient de aanvraag voor een Drank & Horeca vergunning met een formulier BiBob persoonlijk in, voorzien van alle originele bescheiden. Daarnaast heeft u van alle originele bescheiden een kopie nodig, zodat u die achter kunt laten:

 • een actueel uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij Kamer van Koophandel;
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen;
 • een verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen;
 • van elke leidinggevende in loondienst de arbeidsovereenkomst;
 • van elke leidinggevende een verklaring Model A;
 • voor verenigingen of stichtingen, een bestuursreglement;
 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB, inclusief bijlagen
 • een schriftelijk ondertekende en gedateerde verklaring van de eigenaar of verhuurder van het pand waaruit blijkt dat deze geen bezwaar heeft tegen de vestiging van de horeca-inrichting

Toelichting

Voorwaarden vergunning

 • inschrijving bij de kamer van Koophandel;
 • leidinggevenden moeten voldoen aan de diploma-eis van sociale hygiëne;
 • aanvrager moet 21 jaar of ouder zijn;
 • aanvrager moet voldoen aan vastgestelde moraliteitseisen (justitiële gegevens worden nagetrokken);
 • aanvrager moet in het bezit zijn van een exploitatievergunning;
 • de aanvraag moet passen in het bestemmingsplan;
 • het pand waarin moet voldoen aan bepaalde inrichtingseisen (eisen aan de hoogte, de oppervlakte, de ventilatie en de aanwezigheid van toiletten).

Termijn

8-16 weken
U ontvangt een besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Bij een complexe aanvraag kan deze termijn worden verlengd met nog eens acht weken. U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Bent u een nieuwe horeca ondernemer en wilt u binnen de gemeente Rucphen een horecabedrijf of slijterij opstarten? Houdt dan rekening met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB ). Dit is een antecedentenonderzoek dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag. Omdat de behandeltermijn hierdoor drie maanden kan bedragen, adviseren wij u om de aanvraag ruim voor opening van het horecabedrijf aan te vragen.

Bezwaar

 • Het besluit op uw aanvraag wordt u toegestuurd en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar aantekenen.
 • Ook andere belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken. Zij kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum van publicatie tegen het besluit bezwaar maken.

Het besluit is pas na de 6 weken onherroepelijk, tenzij er bezwaren zijn geuit op de verleende vergunning.

Geldigheid en wijzigingen

De Drank-en Horecavergunning is onbeperkt geldig, maar niet overdraagbaar. Onderstaande wijzigingen moet u verplicht doorgeven, anders vervalt de vergunning: 

 • bij wijziging van de bedrijfsvoering of het bedrijf zelf;
 • bij wijziging van de 'leidinggevende' (persoon met diploma sociale hygiëne) in de onderneming; 
 • als de inrichting (bouwtechnisch) wijzigt.

Gerelateerde producten