U bevindt zich hier: Home > Bestuur > Gemeenteraad > Raadsagenda 2018-2022

Raadsagenda 2018-2022

 

raadsagenda 2018-2022 als PDF (1Mb)

 

Voorwoord

Onze blik is gericht op de toekomst

De Toekomstvisie Puur Rucphen 2030, die in 2015 op interactieve wijze tot stand is gekomen, blijft een richtinggevend document. De raad vindt dat daar in deze raadsperiode verder invulling aan moet worden gegeven. Een uitvoeringsplan en prioritering van activiteiten is nodig om de gewenste ontwikkeling merkbaar te laten worden in onze gemeente.

De raad wil aanvullend een aantal accenten leggen voor deze raadsperiode.

De raad benoemt onderwerpen die op de agenda moeten komen

Om recht te doen aan zijn volksvertegenwoordigende rol kiest de nieuwe gemeenteraad van Rucphen voor de aankomende raadsperiode voor een innovatief instrument: de Raadsagenda.
De zes politieke partijen hebben onderwerpen geformuleerd, die zij gezamenlijk belangrijk vinden voor deze raadsperiode. Deze raadsagenda vormt de basis voor de agendering van die gezamenlijke onderwerpen. Het voorbereiden van de voorstellen daarover is de taak van het college van burgemeester en wethouders (B&W). Zij houdt daarbij rekening met de richting, die bij een aantal onderwerpen is aangegeven. De voorstellen worden vervolgens behandeld in de politieke arena van de gemeente: de gemeenteraad.

De raad gaat ook over ‘kaders stellen’ en ‘controleren’

Naast meer aandacht voor het bepalen van de eigen agenda, wil de gemeenteraad ook meer aandacht voor zijn kaderstellende en controlerende rol. Een juiste kaderstelling zorgt voor een duidelijke opdracht aan het college van B&W. Het daarin formuleren van heldere doelen zal de doelgerichtheid (effectiviteit) van de uitvoering van het beleid ten goede komen. Immers: “zonder doel kan niemand scoren”. Daarnaast is een duidelijke opdracht een randvoorwaarde om als organisatie doelmatig (efficiënt) te kunnen handelen.
Door een betere kaderstelling zal bovendien de controlerende taak van de gemeenteraad sterk verbeteren. De controle hoeft zich dan niet te beperken tot rechtmatigheid (“het voldoen aan regels”) maar kan vooral gericht worden op het behalen van de gestelde doelen. Met behulp van de ‘plan – do – check – act’ cyclus kan de gemeenteraad in de positie komen om meer te gaan sturen op inhoudelijke doelen.

Zo functioneert het samenspel tussen gemeenteraad en college van B&W optimaal, ten gunste van ons aller belang in de gemeente Rucphen.

De coalitie maakt afspraken

Naast de Raadsagenda wordt in de formatiefase een Coalitieakkoord opgesteld. Zodoende kunnen de coalitiepartners aanvullende en meer gedetailleerde afspraken met elkaar maken.

1. Inleiding

De informatiefase legde de basis voor deze agenda

De basis van deze Raadsagenda wordt gevormd door de gemeenschappelijke thema’s uit de verkiezingsprogramma’s van alle in de gemeenteraad verkozen politieke partijen. De programma’s zijn toegelicht door twee vertegenwoordigers per partij in de informatiefase aan de informateur dhr. M. de Bruijn en zijn adviseur dhr. J. Konings. Deze gesprekken vormden de basis voor de selectie van de onderwerpen voor deze raadsagenda.

De agenda geeft richting

De Raadsagenda is een ‘eerste aanzet’ voor de politieke discussie in de aankomende raadsperiode, met daarin een aantal belangrijke keuzes en accenten. Het benoemen van deze onderwerpen is de eerste stap om méér richting te geven aan de agendering van onderwerpen voor de raad.
Afhankelijk van het onderwerp geeft de formulering in deze Raadsagenda aanvullend richting aan:
? de inhoud (wat willen we bereiken; de stip op de horizon)
? het proces (bijvoorbeeld een termijn of wie wordt betrokken).

De agenda laat ruimte

De raadsagenda omvat een beperkt aantal onderwerpen en de aangegeven richting is op hoofdlijnen. Op deze belangrijke gezamenlijke onderwerpen is er dus ruimte voor invulling door de raad en het college van B&W.
Daarnaast zullen in deze raadsperiode onderwerpen aan de raad worden voorgelegd waar de partijen zich nu nog niet over (willen) uitspreken of die later door de actualiteit worden ingegeven.

2. De raadsagenda

a. Communicatie

Waarom staat dit onderwerp op de raadsagenda?
De gemeente Rucphen hecht grote waarde aan een eigentijdse en correcte communicatie met haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het verbeteren van de gemeentelijke communicatie is een belangrijk speerpunt van de gemeenteraad. Het idee van overheidsparticipatie dient tot uitdrukking te komen in de wijze waarop de gemeente communiceert.
De gemeente dient daarbij meer uit te gaan van een rol als intermediair van verschillende belangen, waarbij de gemeente zelf het algemeen belang vertegenwoordigt.

Wat willen we bereiken?
Onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen ervaren dat de gemeente beter communiceert.

Verwachtingen t.a.v. het proces
De raad wordt periodiek geïnformeerd en wordt betrokken bij eventuele keuzes die nodig zijn om het doel te realiseren.

b. De Binnentuin

Waarom staat dit onderwerp op de raadsagenda?
De gemeenteraad ziet het als de verantwoordelijkheid van de gemeente om de gemeentelijke sportvoorzieningen in het gebied De Binnentuin te behouden en te verbeteren.
Hoe deze sportvoorzieningen gehuisvest gaan worden is nog onderwerp van gesprek.

Wat willen we bereiken?
In De Binnentuin blijven een binnen- en buitenzwembad, een sporthal en voorzieningen voor de reeds gevestigde buitensporten beschikbaar.
Aanvullend wordt een wielerbaan voor WWV gerealiseerd.

c. Financiën

Waarom staat dit onderwerp op de raadsagenda?
De raad vindt het belangrijk dat de financiële huishouding op orde is. Het financiële beleid blijft gericht op een duurzaam begrotingsevenwicht. De reservepositie van de gemeente staat onder druk en moet tenminste ‘voldoende’ blijven. Voor de risicoparagraaf van de gemeente is blijvende aandacht en de aanbevelingen van het rapport van Imenz moeten worden opgevolgd.
Alle partijen willen (hooguit) een beperkte stijging van de OZB; wat ‘beperkt’ is wordt niet op voorhand afgebakend of gedefinieerd.

Wat willen we bereiken?
De gemeente Rucphen blijft in de meting van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) tot de 5 goedkoopste gemeenten van West-Brabant behoren.

d. Openbaar gebied

Waarom staat dit onderwerp op de raadsagenda?
Het verbeteren van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte heeft prioriteit van de gemeenteraad. De belangrijkste opgave daarbij is het verbeteren van de uitstraling van de kernen. Het groenonderhoud heeft de hoogste prioriteit. Daarnaast verdienen ook de wegen en het verwijderen van zwerfafval aandacht.

Wat willen we bereiken?
Het openbaar groen in de kernen voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau.

e. Openbaar vervoer

Waarom staat dit onderwerp op de raadsagenda?
De raad wil duidelijkheid over waar de inzet van de gemeente Rucphen op het gebied van openbaar vervoer op gericht zou moeten zijn.

Verwachtingen t.a.v. het proces
In 2018 voert de gemeente een open inhoudelijke discussie over openbaar vervoer met de maatschappelijke stakeholders, waaronder inwoners.

f. Sociaal Domein

Waarom staat dit onderwerp op de raadsagenda?
De zorgtaken op het gebied van het sociaal domein hebben bijzondere aandacht van de gemeenteraad. De taken die in 2015 naar de gemeenten kwamen hebben grote impact op:

  • het leven van onze inwoners die zijn aangewezen op een voorziening binnen het sociaal domein;
  • de gemeentelijke organisatie en de gemeentelijke begroting.

Vastgesteld kan worden dat de transitiefase is afgerond en dat aankomende raadsperiode in het teken zal staan van de transformatiefase.

Wat willen we bereiken?
De systematiek en de uitgangspunten uit het Programmaplan Sociaal Domein krijgen verder vorm en inhoud.

Verwachtingen t.a.v. het proces
De inkleuring daarvan gebeurt in samenspraak met de gemeenteraad.

g. Sport

Waarom staat dit onderwerp op de raadsagenda?
De gemeenteraad wil een breed aanbod aan sportvoorzieningen in de gemeente Rucphen, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen. Hiervoor is een actueel sportbeleid nodig.

Verwachtingen t.a.v. het proces
Het gemeentelijk sportbeleid moet uiterlijk eind 2018 worden geëvalueerd en herzien.

h. Woningbouw

Waarom staat dit onderwerp op de raadsagenda?
De gemeenteraad wil dat er optimaal gebouwd gaat worden deze raadsperiode. Speciale aandacht is er voor een optimale verdeling, op basis van vraag, tussen de doelgroepen starters, senioren, sociale huur, geliberaliseerde huur en zelfbouwers. De Woonvisie dient zo veel mogelijk praktijkgericht te zijn, zonder daarbij de (kwantitatieve) onderbouwing per doelgroep uit het oog te verliezen.

Verwachtingen t.a.v. het proces
De woonvisie wordt in 2018 geactualiseerd.

i. Veiligheid

Waarom staat dit onderwerp op de raadsagenda?
De gemeenteraad wil dat de gemeente Rucphen een veilige gemeente blijft. Vasthouden aan tenminste het middenniveau op het gebied van de inzet van BOA’s is daarom een wens van de gemeenteraad.

Verwachtingen t.a.v. het proces
In het kader van het integraal veiligheidsbeleid is de taakinvulling van de BOA’s nog een onderwerp ter bespreking. Aandachtspunt daarbij is de inzet op de gemeentelijke taken versus ondersteuning bij politietaken.