U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 8 november 2022

8 november 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 1 november 2022

Vastgesteld.

Digitalisering en overbrenging bestuursarchief 2000-2004

 • De raad voorstellen om € 29.950,00 voor de digitalisering en overbrenging van het bestuursarchief 2000-2004 ten laste te brengen van het batig saldo en dit te verwerken in de financiële slotwjiziging 2022.
 • De raad met een raadsinformatiebrief informeren.

Kosten leerlingenvervoer 2022 slotwijziging

 • Het budget voor het leerlingenvervoer in 2022 verhogen met € 45.034,00 ten laste van:
  • eigen bijdrage leerlingenvervoer: € 4.500,00;
  • niet vrij toegankelijk jeugdzorg: € 11.000,00;
  • het begrotingssaldo: € 29.534,00;
  • De financiële gevolgen verwerken in de Financiële Slotwijziging 2022.

Omgevingsvergunning en buitenplanse afwijking (met verklaring van geen bedenkingen) aan de Dorpsstraat 139-145 in St. Willebrord

 • De gemeenteraad voorstellen een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen te verlenen;
 • Instemmen met het opstarten van de uitgebreide Waboprocedure omgevingsvergunning inclusief de ter inzageleggingen mits de gemeenteraad instemt met de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen;
 • Instemmen met de anterieure overeen-komst en deze ter ondertekening aanbieden aan initiatiefnemer;
 • Als de procedure niet resulteert in zienswijzen, de omgevingsvergunning in combinatie met de buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan verlenen en ter inzage leggen zonder nadere besluitvorming van het college.

Overschrijding budget grasmaaiers

De raad voorstellen een extra budget beschikbaar te stellen van € 6.900,00 ten laste van het begrotingssaldo 2022 en dit te verwerken in de Financiële slotwijziging 2022.

Herziene begroting 2023 WVS

Aanhouden.

Verzoek om handhaving geluidswerende voorziening Vosdonkseweg

Het verzoek tot handhaving d.d. 17 oktober 2022 op alle punten afwijzen.

Open houden Sporthal 2023

 • Instemmen met het langer openhouden van de sporthal in Sportcentrum Laco Rucphen voor de periode vanaf 15 januari 2023 tot en met 15 april 2023;
 • Vóór 14 maart 2023 beslissen of gebruik gemaakt wordt van het aanbod om de hal nog langer open te houden tot en met uiterlijk 31 december 2023 of dat voor een ander scenario gekozen wordt;
 • De kosten voor het langer open houden tot en met 15 april 2023 verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2023.