U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 8 maart2022

8 maart2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 22 februari 2022

Vastgesteld.

Mandaatbesluit Jeugd

  • Instemmen met intrekking van het mandaat voor het indienen van een verzoek gericht op het verkrijgen van een machtiging, spoedmachtiging of een voorwaardelijke machtiging op grond van art. 6.1.8, eerste lid, Jeugdwet buiten kantoortijden aan Team spoedeisende zorg van de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Brabant.
  • Instemmen met mandatering van de onder 1 bepaalde bevoegdheid aan het Team spoedeisende zorg van Stichting Spring.
  • Als gebruik gemaakt wordt van mandaat, dan poho daarvan in kennis stellen.

Oprichting Accommodatiebedrijf Rucphen BV (definitief besluit)

Aanhouden.

Aanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden

Aanhouden.

Herwaardering percelen vastgoedregistratie van de algemene dienst per 31 december 2021

De herwaardering van objecten uit de vastgoedregistratie van de algemene dienst per 31 december 2021 voor kennisgeving aannemen.

Eénrichtingsverkeer in de Akkerstraat te Sprundel

Aanhouden.

Handhavingsverzoek permanente bewoning

Het ingediende handhavingsverzoek afwijzen.

Principeverzoek Laagveld 44 te Sprundel

Geen medewerking verlenen aan de in het principeverzoek voorgestelde ontwikkeling van twee vrijstaande woningen aan de percelen naast Laagveld 44 te Sprundel.

Vervangen vlaggenmasten gemeentehuis

  • De raad voorstellen een krediet van € 7.131,00 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de vlaggenmasten aan de voorzijde van het gemeentehuis.
  • Een bedrag van € 7.131,00 storten in de reserve dekking kapitaallasten ten laste van het begrotingssaldo 2022 en dit verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022.

Partiële herziening Bernhardstraat 33-33A

  • Instemmen met de nota van vooroverleg.
  • Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Bernhardstraat 33-33a te Rucphen’ in procedure brengen.
  • Bij geen zienswijze het bestemmingsplan, zonder tussenkomst van het college, ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.

Afwijzen verzoek tot handhaving

Het handhavingsverzoek d.d. 8 november 2021 afwijzen, nu sprake is van concreet zicht op legalisatie.

ZLM Tour Rucphen 2022

Aanhouden.