U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 8 februari 2022

8 februari 2022

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 1 februari 2022

Vastgesteld.

Aanbesteding Bravo flex vervoer

  • Instemmen met de voorbereidingen van een aanbesteding van het Bravo Flex vervoer, dat leidt tot een vierjarige vervoersovereenkomst per 1 januari 2024 volgens het all-in aansturingsmodel.
  • Het streven onderschrijven naar een aanbesteding in 2028 volgens een regiemodel en medewerking verlenen hier planmatig naar toe te werken.

Beleidskader Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg

  • Instemmen met het Regionaal Beleidskader Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en Meldpunt Crisiszorg 2022 t/m 2025.
  • De raad voorstellen het budget voor de aanpak GIA te verhogen met € 1.979,00 ten laste van het begrotingssaldo 2022.
  • Deze mutatie financieel verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022.

Intentieverklaring bestuurlijke samenwerking WMO West Brabant West

  • Instemmen met de intentieverklaring bestuurlijke samenwerking WMO West Brabant West.
  • Wethouder Breedveld machtigen om namens het college van burgemeester en wethouders de intentieverklaring te ondertekenen.

Partiële herziening Bernhardstraat 33-33A

  • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2020, Bernhardstraat 33-33a te Rucphen’.
  • Dit ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen, na ontvangst positieve reactie vooroverlegpartners.
  • Bij geen zienswijze het bestemmingsplan, zonder tussenkomst van het college, ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.