U bevindt zich hier: Home > Bestuur > College van B en W > Besluitenlijsten > 7 december 2021

7 december 2021

Besluitenlijst b. en w.-vergadering van 30 november 2021

Vastgesteld.

Beslissing op bezwaarschrift Gesloten verklaring voor vrachtverkeer m.u.v. Kaaistraat en bestemmingsverkeer

Overeenkomstig het advies van de commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond verklaren.

Inkoopstrategie Niet vrij toegankelijke zorg

 • Instemmen met de inkoopstrategie Niet vrij toegankelijke zorg Jeugdhulpregio WestBrabant west.
 • De portefeuillehouder Jeugd mandateren namens het college van de gemeente Rucphen voor de besluitvorming over en ondertekening van de documenten behorende bij het inkooptraject niet vrij toegankelijke zorg Jeugdhulpregio West-Brabant west.

Verlengen VTH beleid tot uiterlijk 31 december 2022

Het huidig VTH beleid verlengen tot inwerking treden nieuw op te stellen VTH beleid in 2022, doch uiterlijk tot 31 december 2022.

Afwijzen handhavingsverzoek

Aanhouden.

Convenant duurzaam wonen in de wijk

 • Instemmen met het Convenant Duurzame huisvesting en begeleiding voor kwetsbare doelgroepen.
 • Wethouder Breedveld mandateren om het convenant te ondertekenen.
 • De gemeenteraad na de ondertekening van het convenant informeren.

Principeverzoek Hazelaarstraat 37 te St. Willebrord

 • Geen medewerking verlenen aan de in het principeverzoek voorgestelde wijziging van een voormalige landbouwloods in een recreatiewoning.
 • Als alternatief medewerking verlenen aan de realisatie van een Bed&Breakfast.

Subsidieprogramma 2022

Het subsidieprogramma 2022 vaststellen.

Besluit subsidieaanvragen Tijdelijke subsidieregeling coronasteunfonds Rucphen 2021

Aanhouden.

Verantwoordings- en controleprotocol Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) inzake Belastingen en heffingen boekjaar 2021

Het Verantwoordings- en controleprotocol Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) inzake Belastingen en heffingen boekjaar 2021 vaststellen.

Aanvullend verzoek Hellemonsdreef 8 Rucphen

In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan het verzoek voor de uitbreiding van het agrarisch bedrijf door de bouw van een nieuwe loods en het oprichten van permanente teeltondersteunende voorzieningen en het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een ‘plattelandswoning’, dit laatste aanvullend op de eerdere principemedewerking uit 2019.

Consequenties van integrale projecten voor gemeentelijk rioleringsplan

De raad voorstellen:

 • Kennis te nemen van de planning van ‘integrale projecten openbare ruimte’ en de consequenties daarvan voor discipline ‘rioolbeheer/klimaat-adaptatie’ en het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
 • Een krediet beschikbaar te stellen van € 502.000,00 in 2022 voor rioolbeheer/klimaatadaptatie, als aanvullende investering op de programmabegroting 2022.
 • Een structureel budget van € 52.500.00 beschikbaar te stellen in verband met de personele uitbreiding van 0,75 fte voor de reguliere taken rioolbeheer uit het GRP en de ambitieuze planning van integrale projecten.
 • Een eenmalig budget van € 37.500,00 beschikbaar te stellen in 2022 voor uitbesteding van voorbereidende werkzaamheden van integrale projecten GRP.
 • De 4e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aanbesteding Schoonmaak

De opdracht betreffende Schoonmaak en glasbewassing gunnen aan WVS Groep met ingang van 1 januari 2022 voor een contractduur van maximaal 4 jaar waarvan 2 jaar vast en 2 met optie tot verlenging.